53. Transities vanuit het VSO

Inleiding:

De transitie van het voortgezet speciaal onderwijs naar een vervolgopleiding verloopt voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking lang niet altijd vlekkeloos. De populatie verdwijnt onder de radar en de kennis van de omgeving omtrent deze problematiek is vaak maar gering. Veel leerlingen vallen in een ‘gat’, ervaren onbegrip of ondervinden studieproblemen. VierTaal wil deze transitie duurzaam verbeteren, zodat de student niet voortijdig een studie af hoeft te breken of niet meer kan functioneren op het niveau dat hij aankan.

Inhoud:

Met deze workshop willen we successleutels en praktijkvoorbeelden geven van ons project VierVooruit.

Er is aandacht voor 3 fasen. Tijdens de voorbereiding naar de transitie ligt de nadruk op het proces om tot een geschikte studiekeuze te komen, de beperking te begrijpen en te accepteren, een realistisch beeld te krijgen van de toekomst, leren te reflecteren en situaties in te schatten die nu nog onbekend zijn. De tweede fase is de preventieve werking tegen studie uitval door een goed voorbereide overdracht. De laatste fase van de transitie is de nazorg. Specifieke coaching tijdens de start van de studie en het opzetten van peer-to-peer contact speelt een centrale rol om de geleerde kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen.

Daarnaast horen wij graag welke succeservaringen onze deelnemers hebben bij de begeleiding van onze leerlingen naar het vervolgonderwijs om zo gezamenlijk de belangrijkste factoren in kaart te brengen.

Toepasbaarheid:

Na het volgen van deze workshop weten de deelnemers wat wij, als VierVooruit, als belangrijke factoren binnen de transitie zien om de student met zijn auditieve en/of communicatieve beperking te laten slagen in het vervolgonderwijs. Door het delen van kennis en ervaringen krijgt de deelnemer aanknopingspunten om succesvoller transities te kunnen begeleiden.

Doelgroep:

Docenten en decanen vso en ambulant begeleiders binnen het vo, mbo en hbo.

Verbinding met thema:

Heldere Taal een noodzakelijk onderdeel bij het maken van transities. Een goede, heldere communicatie met en tussen de leerlingen, professionals, decanen, mentoren, begeleiders en medestudenten is helpend om de transitie te laten slagen. Binnen VierVooruit staat de Heldere Taal centraal. Leerlingen en studenten leren hun eigen taal te gebruiken om zo de transitie zo optimaal mogelijk te kunnen maken.

Alies Oostenbrug is als ambulant begeleider verbonden aan het VierTaal College Amsterdam. Ze begeleidt leerlingen in het vo en in het mbo. Van origine is Alies logopedist en heeft als zodanig binnen het vso cluster 2 gewerkt, zowel in Rotterdam als in Amsterdam. Als ambulant begeleider ziet zij regelmatig leerlingen overstappen naar het hbo. Voor velen is dit een lastige stap. Door een goede voorbereiding en begeleiding wil ze deze stap zo goed mogelijk laten verlopen.

Tonnie Haeken is decaan op het VierTaal College Amsterdam en heeft 35 jaar werkervaring in verschillende functies in het cluster 2 onderwijs. Als decaan is zij betrokken bij de studiekeuze van studenten en natuurlijk de overgang naar het hbo. Veel studenten hebben de neiging hun functiebeperking te verzwijgen, willen ‘niet opvallen’ of tot last zijn. Haar ervaring is wanneer een goede overdracht heeft plaatsgevonden, voorzieningen en hulpmiddelen geregeld zijn, studenten meer succesvol zijn.