35. Vermoeidheid bij DSH kinderen in het regulier basisonderwijs

Inleiding
Ambulant begeleiders in het regulier basisonderwijs, pikken regelmatig signalen op van mentale vermoeidheid bij dove en slechthorende (DSH) kinderen tijdens en na schooltijd. Leerkrachten en ouders merken negatieve consequenties van deze vermoeidheid op zoals een minder goede concentratie en humeurigheid. In Nederland is er echter nog geen onderzoek naar vermoeidheid bij DSH kinderen uitgevoerd. Dat is opmerkelijk gezien de signalen uit de praktijk en de mogelijke (negatieve) gevolgen van chronische mentale vermoeidheid, zoals minder goede schoolprestaties of problemen met het psychisch welbevinden. Daarom is er onderzoek uitgevoerd om hier dieper op in te gaan. Het onderzoek richtte zich op DSH kinderen die regulier basisonderwijs volgden in gesproken Nederlands en geen gebruik maakten van een tolk Nederlandse Gebarentaal of Nederlands met Gebaren.

Inhoud
In de parallelsessie zal de opzet van het onderzoek worden gepresenteerd en de resultaten die eruit voortkwamen. Er wordt stil gestaan bij de conclusies van het onderzoek en aanbevelingen worden besproken en bediscussieerd. We gaan samen nadenken over oplossingen met betrekking tot vermoeidheid die meteen ingezet kunnen worden. Mogelijk roept het onderwerp ook nieuwe vragen op welke interessant zijn voor vervolgonderzoek.
Toepasbaarheid
Het onderzoek dat gepresenteerd wordt, biedt een eerste verkenning op het gebied van vermoeidheid bij DSH kinderen in het regulier onderwijs in Nederland. Het draagt nieuwe kennis bij, geeft praktische tips, maar is ook een startpunt voor een discussie over het onderwerp. De vragen die de resultaten uit het onderzoek oproepen, kunnen bijdragen aan die discussie.
Doelgroep
Deze parallelsessie is bedoel voor iedereen die maken heeft met DSH kinderen. Er is geen bepaalde kennis of ervaring vereist.

Ik werk als slechthorende ambulant begeleider in de regio Nijmegen bij Kentalis, met name met DSH leerlingen. Ook zet ik mijn ervaringsdeskundigheid in als rolmodel. Daarnaast geef ik cursussen over DSH aan medewerkers en externen en richt mij op ontwikkeling van nieuw cursusmateriaal. Mijn afstudeeronderzoek voor de Master Deaf Studies & Communication Needs richtte zich op vermoeidheid bij DSH kinderen.