7. De Vertelketting: bouw een helder verhaal

Inleiding

De verhalen van kinderen met een TOS zijn vaak incompleet en onsamenhangend en bij het vertellen wordt onvoldoende rekening gehouden met het perspectief van de luisteraar. Dit leidt tot misverstanden. Een aanpak die zowel het verhaalbegrip als –productie ondersteunt en inzicht biedt in de toenemende complexiteit van de verhaalopbouw vormt een aanvulling op de gebruikelijke methodieken.

Inhoud

De Vertelketting is ontworpen vanuit de behoefte om TOS-kinderen een middel in handen te geven hun verhaal duidelijker en completer te vertellen. Binnen VierTaal wordt hiermee al bijna vijf jaar geëxperimenteerd, zowel in een-op-een situaties als binnen de groep. Door het flexibele karakter is de ketting aan te passen aan elk verhaalniveau en type verhaal. De kleuren van de ketting sluiten aan bij de kleuren van de zinsgrammatica. Zo vormen deze een brug tussen zins- en tekstniveau, die bij een kind met TOS beide geoefend moeten worden. Met de Vertelkettingaanpak kan ook stilgestaan worden bij de verschillende perspectieven waar de verteller rekening mee moet houden. Sinds dit schooljaar wordt in twee groepen gewerkt met een lessencyclus vertelvaardigheid. De ketting vormt daarbinnen ook een ‘schrijfwijzer’ waarmee de verbinding gelegd wordt tussen het mondelinge en het geschreven verhaal. Deze parallelsessie biedt uitleg over de mogelijkheden van de Vertelketting en geeft de tot nu toe opgedane ervaring weer.

Toepasbaarheid

Met de inzichten uit deze sessie kan gerichter gewerkt worden aan de verhaalopbouw.

Doelgroep

Logopedisten, ambulante dienstverleners en leerkrachten die werken aan vertelvaardigheid.

Verbinding met het thema

In ons onderwijs streven we naar communicatief redzamer maken van onze leerlingen. Een goede vertelvaardigheid is daarbij essentieel: een eigen belevenis duidelijk weergeven en een verhaal coherent vertellen leiden tot heldere communicatie en makkelijker deelnemen aan conversaties. De Vertelketting kan daarbij een steun zijn.

Ik ben Joost Colenbrander. Als logopedist werk ik al tientallen jaren binnen het cluster 2-onderwijs. Het vergroten van de communicatieve redzaamheid is de kern van ons onderwijs, waarbij de door mij ontworpen Vertelketting een ondersteuning kan bieden bij  het begrijpelijk vertellen van een verhaal.