62. Stimulering van geletterdheid en speciale leerbehoeften

Inleiding

Een essentieel onderdeel van taal is geletterdheid. Door te kunnen lezen en schrijven zijn we in staat om met elkaar te communiceren en meer kennis op te doen van de wereld. Voor leerlingen met een communicatieve beperking is lezen en schrijven echter niet vanzelfsprekend.

Inhoud

Twee jaar geleden is het Masterplan geletterdheid binnen Kentalis van start gegaan. Doel? Het leesonderwijs aan dove/slechthorende leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en leerlingen met een cognitief meervoudige beperking te verbeteren. Er werd een literatuurstudie gedaan naar de leesontwikkeling van deze leerlingen, de bijbehorende factoren en de evidence-based methodes en methodieken. In deze masterclass zal het theoretisch raamwerk van de leesontwikkeling worden gepresenteerd en de bevindingen uit de literatuur met jullie worden gedeeld: wat betekent dit voor onze leerlingen? Daarbij wordt vertrokken vanuit een algemeen kader waarin de belangrijkste mijlpalen in de ontwikkeling van geletterdheid worden gearticuleerd. Daarbij worden diverse aspecten van geletterdheid onderscheiden, zoals communicatie en taal, spraak, woordenschat, fonologisch bewustzijn, letterkennis, decodeervaardigheid, spelling, morfologische kennis, grammatica, begrijpend lezen en stellen. Vervolgens wordt voor elk van de drie doelgroepen op al deze aspecten uiteengezet welke specifieke mogelijkheden en uitdagingen er zijn voor het stimuleren van geletterdheid in basis- en voortgezet onderwijs.

Toepasbaarheid

Door de scholen in te gaan en deze bevindingen naast de huidige praktijk neer te leggen, worden de leemtes ontdekt en wordt gezamenlijk gewerkt aan meer effectief leesonderwijs. Op basis daarvan dagen we deelnemers uit om hun eigen leesonderwijs kritisch onder de loep te leggen. Daarnaast geven we hands-on tips en tools waarmee leerkrachten, logopedisten en IB-ers met kleine aanpassingen al verschil kunnen maken.

Doelgroep

Leerkrachten, IB-ers, logopedisten, praktijkonderzoekers

Medesprekers zijn: Shirley Neiryck, Harm de Kroon en Kika Meereboer.

Ludo Verhoeven is binnen Kentalis bijzonder hoogleraar Variatie in communicatie, taal en geletterdheid. Hij is deskundig op het gebied van taal- en leesontwikkeling en het ontstaan van leerproblemen. Vanuit de stuurgroep is Ludo betrokken bij het masterplan Geletterdheid.

Shirley Neirynck werkt bij Kentalis als kwaliteitsmedewerker onderwijs  en als projectmedewerker voor het Masterplan Geletterdheid, waarbij haar focus ligt op de doelgroep doof/slechthorend.   ‚Äč