36. Help?! Een audiogram begrijpelijk uitleggen?

Inleiding:

Binnen het cluster 2-onderwijs voor D/SH leerlingen op de Dr. M. Polanoschool is er meer en meer aandacht voor het stimuleren van het eigenaarschap van de leerling over zijn/haar leer- en ontwikkelings-proces. Kennis over geluid en de werking van het oor in het algemeen en daarop volgend begrip van de eigen hoor(on)mogelijkheden in het bijzonder, is hiervan een onderdeel. (56)

Inhoud:

Tijdens deze lezing wil ik bespreken hoe ik aan leerlingen vanaf groep 5 helder en concreet uitleg wat geluid is, hoe een oor werkt en wat als dat niet goed werkt en wat hun audiogram hen vertelt over hun hoor(on)mogelijkheden. Dit alles met als doel ze bewuster en gemotiveerder aan de slag te laten gaan als het gaat om het verbeteren van hun luister- en spraak-taalvaardigheden. Ter illustratie zullen korte filmfragmentjes te zien zijn van dergelijke interactieve leergesprekken en van de vele goede, concrete vragen die het bij de leerlingen spontaan oproept. (91)

Toepasbaarheid:

Deze presentatie is bedoeld om te leren hoe in eerste instantie ingewikkelde materie als een audiogram toch begrijpelijk aan kinderen uit te leggen is, zodat zij zich meer bewust worden van wie zij zijn, hun eigenheid leren zien in een reëler en positiever licht en wat de gevolgen zijn waar de omgeving en vooral ook zijzelf rekening mee moeten leren houden in de communicatie.  

Het effect dat ik bemerk, is dat de leerlingen meer van zichzelf leren begrijpen (reëler zelfbeeld), het belang van hun hoorapparatuur meer inzien. Ook worden leerlingen hiermee gestimuleerd assertiever te zijn bv. bij een bezoek aan een Audiologisch Centrum i.p.v. zich “slachtoffer” te voelen en over het algemeen het gevoel te hebben niet “goed genoeg te zijn” i.v.m. horende leeftijdgenoten of broertjes en/of zusjes. (129)

Doelgroep:

Een ieder die met D/SH-leerlingen vanaf ca. 8/9 jaar werkzaam is in het onderwijs of daarbuiten. (16)

Ik ben inmiddels ruim 25 jaar als logopedist werkzaam in het onderwijs, waarvan ruim 11 jaar in het onderwijs voor D/SH leerlingen. Ik heb, naast de opleiding Logopedie, de PABO afgerond en vele bij- en nascholings-cursussen gedaan, waaronder de opleiding voor Sensorisch Informatieverwerkingstherapeut. Ik heb met alle leeftijdsgroepen gewerkt en werk nu ca. 7 jaar met bovenbouwleerlingen (D/SH).