4. Elk Talent Telt

Inleiding

Er is vanuit de branches SIAC, Siméa en Fenac eind 2018 een werkgroep opgezet met de naam ‘Elk Talent Telt’. Dit is een werkgroep samengesteld uit leden vanuit de drie branches.

De werkgroep richt zich op het verbeteren van de maatschappelijke mogelijkheden (op school en in een werksituatie) voor dove en slechthorende jongeren (schoolverlaters).

De werkgroep organiseert workshops, lobby’s, onderzoek etc. met het doel de doelgroep, scholen én werkgevers bewust te maken van de uitdagingen waar elk van hen voor staat.

Uitgangspunt van de werkgroep is dat doelgroep DSH zelf de regisseur is van zijn of haar (school)loopbaan en zo zelfredzaam mogelijk is/wordt.

Belangrijk daarbij is: ‘Niets over ons, zonder ons’ Het principe is dat beleid alleen tot stand komt in samenspraak met de groepen die het aangaat.

De workshop gaat over dit thema:

Het bewust maken van de doelgroep jonge DSH, de scholen én de werkgevers van de meerwaarde die zij hebben voor elkaar en wat zij kunnen ondernemen om dit ook te gaan ervaren.

Inhoud

De workshop is deels een uiteenzetting van een onderzoek dat dit jaar van start gaat en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de werkgroep Elk Talent Telt. Corrie Tijseling is hiervan de senior onderzoeker.  Bij de uiteenzetting komen in ieder geval een docent, een ervaringsdeskundige en een werkgever aan het woord.

Probleemstelling van het onderzoek is: DSH jongeren en jongvolwassenen ondervinden problemen bij het volgen en voltooien van een vakopleiding. Vervolgens blijkt het moeilijk voor hen om een passende baan te vinden en te behouden.

Er is weinig bekend over de grootte en de kenmerken van de populatie, oorzaken en omvang van de problematiek en effectieve interventies. Er is een vermoeden dat de problematiek toeneemt in transitiemomenten: van voortgezet onderwijs naar beroepsonderwijs, en van beroepsonderwijs naar arbeid. Er zijn voldoende indrukken, waarnemingen, vermoedens en suggesties om vast te kunnen stellen dat er een duidelijk probleem bestaat. Wat ontbreekt zijn feiten en cijfers, en informatie over knelpunten en oplossingen. Een landelijk onderzoek waarin het probleem vanuit verschillende perspectieven onder de loep wordt gelegd, is dus zeer gewenst.

Vervolgens is het idee om een oefening te doen met de deelnemers (afhankelijk van het aantal deelnemers). Er zal worden afgesloten met een discussie over het thema.

Toepasbaarheid

Het doel is (verdere) bewustwording bij deelnemers op gang te brengen over het thema én mogelijk hun medewerking bij de uitvoering van het onderzoek.

Doelgroep

De lezing is bedoeld voor docenten, coaches, ambulant begeleiders en werkgevers en uiteraard voor ervaringsdeskundigen (DSH die het gehele traject doorlopen of hebben doorlopen van school naar vervolgopleiding naar werkgever etc.).

Verbinding met het thema van het congres

‘Heldere taal’ is een eerste vereiste DSH, scholen en werkgevers t.o.v. elkaar.

Daar gaat het om: wat kun je en mag je van elkaar verwachten?  Welke verplichtingen gaan zij aan en welke rechten hebben zij? Dit gaat over gelijkwaardigheid en elkaar faciliteren en wederzijdsheid.

Tobias is docent NGT en werkt sinds 2019 als hoofd van de afdeling Communicatie, Training & Advies bij de Gelderhorst (Landelijk woonzorgcentrum voor oudere doven). Tobias is ervaringsdeskundige en weet als geen ander dat als je je talent ontdekt en inzet je heel ver kunt komen.

Kimberly Hendriks werkt al vele jaren als docent NGT bij de Gelderhorst. Zij geeft les in NGT aan medewerkers die werken bij de Gelderhorst. Bij de Gelderhorst is gebarentaal namelijk de voertaal. Ook heeft zij veel ervaring als opleidingscoördinator. Zij heeft medewerkers die vanuit de Gelderhorst een zorgopleiding volgen/hebben gevolgd begeleid.