Info

Anders werkt! “Inzicht ∞ Uitzicht”

Op 6 & 7 april 2017 vindt het Siméacongres weer plaats op de vertrouwde plek De Werelt in Lunteren. Met het thema “Inzicht ∞ Uitzicht” maakt Siméa de verbinding tussen onderwijs, zorg en het regulier onderwijs. De ontwikkeling van onze oud-leerlingen/cliënten in onderwijs en arbeid zal speciale aandacht krijgen op deze editie van het congres.

Onderwijs, diagnostiek en zorg voor kinderen en (jong)volwassenen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

Het Siméacongres staat geregistreerd bij Registerleraar.nl. Bewijs van deelname treft u aan in de congresmap.

Voor een informatiestand en overige vragen m.b.t. het Siméacongres kunt u zich melden bij Marianne Verdaas (m.verdaas@audcom.nl/030-2769902)

PHONAK is sponsor van het Siméacongres.

Locatiegegevens:

Congrescentrum De Werelt

Westhofflaan 2

6741 KH Lunteren (0318-484641)

(Op het station van Lunteren staat een shuttlebus gereed om u naar het congrescentrum te vervoeren.)

Programma

donderdag 6 april
vrijdag 7 april

Arrangementen

Prijs Vroegboekkorting
I 2 dagen inclusief diner en overnachting € 380 € 10
II 1e dag zonder diner € 210 € 5
III 1e dag met diner € 245 € 5
IV beide dagen zonder diner, zonder overnachting € 300 € 10
V 2e dag € 210 € 5
Toeslag eenpersoonskamer € 35

Op dit congres is een annuleringsregeling van toepassing. Afmelden kan enkel schriftelijk of via e-mail naar m.verdaas@audcom.nl. Bij afmelding tot en met donderdag 30 maart 2017 worden geen kosten in rekening gebracht. Bij afmelding tot en met dinsdag 4 april 2017 wordt 50% van de inschrijfkosten in rekening gebracht. Bij afmelding vanaf woensdag 5 april wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De inschrijving is gesloten, maar je kunt je altijd nog inschrijven via info@simea.nl of kom rechtstreeks naar het congrescentrum in Lunteren en meld je bij de infobalie aan.Je kunt ook altijd nog even contact met ons opnemen: 030-2769902.

Sprekers

Abdullah Demirci heeft op verzoek van de regiodirectie Zuid van Auris een onderzoek uitgevoerd naar de vrijetijdsbesteding van kinderen met TOS. Abdullah heeft het onderzoek uitgevoerd in het kader van zijn opleiding Leisure  Management aan de NHTV Te Breda. 

Als gezinsbegeleider ben ik verbonden aan de Stichting Gezinsbegeleiding, het team Hearing & Implants en het audiologisch centrum van het Radboudumc in Nijmegen. In mijn werk ontmoet ik veel kinderen (en hun ouders) met een auditieve beperking die regulier onderwijs volgen.

Alma Gerritsen is laatdoof, moeder van 1 volwassen en 3 jongere kinderen en is opgeleid tot maatschappelijk werker + VO. Bij Pro Persona de Riethorst is zij naast maatschappelijk werker ook beleidsadviseur.

Andrea Hubbers is logopedist en linguist, gespecialiseerd in de (gebaren)taalontwikkeling van dove en ernstig slechthorende kinderen. Ze is werkzaam bij het Communicatie Behandel Team van Kentalis en geeft veel communicatie- en gebaren(taal)cursussen binnen meertalige gezinnen.

volgt

Korte bio

Anna Hinkema is werkzaam op de Dr. J. de Graafschool in Groningen en bij de Ambulante Dienst.

Anne-Mijke is LC leerkrachten, werkzaam op de Taalbrug SO van de stichting Vitus Zuid.  Binnen de Taalbrug werkt Anne-Mijke volgens de principes van de methodiek RMM (Reflecterende Moedertaal Methode). Zij heeft de implementatie van RMM binnen de Taalbrug meegemaakt en is sinds enkele jaren betrokken bij de ontwikkelingen van RMM op zowel beleidsniveau als operationeel niveau.  

Dr. Anneke Vermeulen en dr. Margreet Langereis, beiden logopedist/taalspraakpatholoog, verrichten wetenschappelijk onderzoek naar het effect van CI bij kinderen op hoormogelijkheden, taalvaardigheden, schoolse vaardigheden en psychosociale ontwikkeling.  Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van kinderen met CI in het RadboudUMC.

Annelies is met haar twee Zeeuwse scholen een jaar geleden gestart met het traject ‘Leren Zichtbaar Maken’ en is erg enthousiast over de veranderingen die ze plaats ziet vinden bij de leraren en leerlingen. Juist doordat er veel gewerkt wordt met visueel maken van leerdoelen en succescriteria ziet Annelies de meerwaarde van deze werkwijze voor leerlingen van cluster 2 scholen.

Annelies van der Eijk werkt als orthopedagoog /GZ psycholoog op de Dr Bosschool en houdt zich ook veel bezig met  de  ontwikkeling van lesmateriaal. Zij was projectleider en ontwikkelaar voor de leerlijn Relaties en Seksualiteit. Daarnaast is zij  lid van het CMC van Kentalis. (Centraal Meld- en Consultatieteam)

Projectleider Kennisontwikkeling.

Astrid Kruythoff-Broekman is logopedist en onderzoeker bij de NSDSK. Ze werkt mee aan de ontwikkeling van een nieuwe behandelvorm: het Ambulant team. Binnen het Ambulant team is Astrid als logopedist bij de behandeling van peuters met TOS betrokken.

Bernadette Vermeij werkt als onderzoeker bij de onderzoeksafdeling van de NSDSK. Zij heeft een achtergrond als linguïst en logopedist.   

Betsy is al jaren direct betrokken bij de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs en cluster 2. Eerst als landelijke projectleider bij het uitvoeren van pilots, nu als netwerkregisseur Passend Onderwijs in Noord- Nederland. Samen met Simone onderzoekt ze de huidige medium voorzieningen in Noord- Nederland.  Vanuit die monitor is ook het onderzoek ontstaan naar het arrangeren vanuit de trajectbegeleiding.        

Bjorn heeft 15 jaar als leerkracht gewerkt op een VSO cluster 2 school. In 2015 is hij gestart bij de Ambulante Dienstverlening van cluster 2. Tevens werkt hij als onderwijsdeskundige bij het Aanmeldpunt cluster 2 in Goes.

Cecile heeft haar opleiding genoten in Eindhoven.
* 5 Jaar logopedie op Curaçao, speciaal onderwijs.
* Groningen: 15 jaar NOVO, logopedie voor mensen met een VB
* Haren: 15 jaar Kentalis Guyotschool
* Vries: sinds 2 jaar Kentalis CBC (Communicatie Behandel Centrum)

Cecile is opgeleid tot NDT-therapeut (Muller en Bobath)/train de trainer Totale communicatie

Heden: project Bijzonderwijs/BIM: beleven in muziek voor CMB kinderen met gehoor/werken volgens Goed Leven-LACCS

Chantal Louwers is tien jaar leerkracht in het cluster II onderwijs, momenteel werkzaam in kleutergroepen op Auris Florant. Ze is ICT-coördinator en al jaren op zoek naar en actief bezig met digitale mogelijkheden passend bij onze leerlingen en ons onderwijs

Constance Vissers is als klinisch neuropsycholoog en associate professor verbonden aan de Kentalis Academie en het Behavioural Science Institute van de Radboud University Nijmegen. Ze onderzoekt de neurocognitieve profielen van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis met innovatieve (coverte) maten. Hierbij heeft zij speciale aandacht voor het samenspel tussen taalontwikkeling en de ontwikkeling van de executieve functies en sociale cognitie (Theory of Mind). Op basis van deze inzichten draagt zij bij aan het ontwerp van maatwerk methodes van diagnostiek en behandeling.

Volgt

Ingeborg Snel is logopedist, werkzaam bij Koninklijke Kentalis met dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve, meervoudige beperking. Daan Schuckink Kool is tevens logopedist, werkzaam bij Ambulante Zorg van Kentalis. Als logopedisten binnen onderwijs hebben Daan en Ingeborg een programma ontwikkeld, HoorSpel, om spelenderwijs en binnen de groep middels liedjes, muziek, geluid en spel het (rest)gehoor van de kinderen te stimuleren. 

Als gezinbegeleider ben ik verbonden aan de Stichting Gezinsbegeleiding van het Radboudumc in Nijmegen. In mijn werk ontmoet ik veel kinderen en hun ouders met diverse hulpvragen.

Dian Fluijt werkt als docent en onderzoeker bij het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht). Tevens is zij oprichter van de OnderwijsMENSen. Haar promotieonderzoek richt zich op de mogelijkheden van co-teaching voor de invulling van de Wet op Passend Onderwijs (in Vlaanderen: het M-Decreet). Daarnaast is zij auteur van verschillende boeken en artikelen over co-teaching en werkt als redacteur bij het Platform Praktijkontwikkeling.

Ellen Gerrits is hoogleraar Logopediewetenschap Universiteit Utrecht en lector Logopedie Hogeschool Utrecht.

In het project waar deze lezing over gaat wordt onderwijs en zorg gebundeld voor onze meest complexe doelgroep: communicatief meervoudig beperkten. De ervaringen die ik de afgelopen 17 jaar op diverse werkplekken heb opgedaan komen hierbij samen. Als logopedist en linguïst heb ik gewerkt op zeer uiteenlopende plaatsen binnen zowel Kentalis Onderwijs als Zorg: SO, VSO, AC, internaat en Commissie van Onderzoek. Vervolgens heb ik als  managementtrainee gewerkt bij de ambulante dienst in regio noord. Sinds augustus 2016 ben ik werkzaam als projectleider.

Zeven jongvolwassenen met TOS volgden dit schooljaar de opleiding tot Ervaringswerker TOS. In april sluiten zij het theoretische deel van hun opleiding af. Na een stage van zes weken krijgen zij een Participatiebaan bij Kentalis en gaan zij hun ervaringskennis inzetten, in de zorg of in het onderwijs; als buddy, adviseur, voorlichter of assistent.

Erik Meester (M.Ed.) is organisatie- & onderwijsadviseur bij CBE Group | Academica Business College, Amsterdam. Met het ‘High Performing Schools’ programma begeleidt hij schoolleiders en –teams in hun ontwikkeling tot lerende organisatie.

Evelien Dirks is werkzaam als senior onderzoeker bij de NSDSK. haar onderzoek richt zich onder andere op de ontwikkeling van slechthorende kinderen. Aspecten als ouder-kind interactie, taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn de focus van haar onderzoek.

Fred Korthagen is emeritus hoogleraar onderwijskunde van de Universiteit Utrecht en heeft als specialisaties opleiden, training en coaching. Hij heeft, samen met collega’s, honderden artikelen en boeken geschreven over deze onderwerpen, bijvoorbeeld de boeken Krachtgericht coachen, Werken vanuit je kern en Leren van Binnenuit. Hij ontving diverse internationale prijzen voor zijn werk, dat in vele talen is gepubliceerd. Hij is benoemd tot Fellow van de American Educational Research Association, als erkenning voor zijn werk. Fred Korthagen is tevens opgeleid als Gestalt-therapeut en geschoold in diverse andere therapeutische benaderingen. Hij geeft sinds zes jaar cursussen vanuit zijn bedrijf Korthagen Opleidingen. Voor meer informatie, zie www.korthagen.nl.

Gea Miedema werkt als docente Nederlands in de bovenbouw op het VierTaal College Amsterdam en is (examen)coördinator van de afdeling VMBO-TL en Havo. Daarvoor is zij op deze school werkzaam geweest als logopediste.

Gerda Bruinsma is logopedist en logopediewetenschapper. Zij werkt als hogeschooldocent taalontwikkelingsstoornissen aan de opleiding logopedie van Hogeschool Utrecht. Als logopedist heeft zij gewerkt in diverse vormen van speciaal onderwijs, waaronder het cluster 2 onderwijs. In 2014 is zij gestart met promotieonderzoek naar het effect van interventie bij kleuters met TOS. 

Korte bio

KLIN©-Behandelaar

KLIN© is een educatief programma voor kinderen van 3 tot 12 jaar met complexe, meervoudig bepaalde taalontwikkelingsstoornissen en ernstige belemmering in de communicatie met hun naast omgeving. KLIN© werkt vanuit ‘ankergestuurde instructie’. Een ‘anker’ is een thema dat aansluit bij de mogelijkheden van het kind, gekoppeld aan interesses, ervaring en beleving, rekening houdend met verschillen in kalender- en ontwikkelingsleeftijd. Er zijn verschillende ankers ontwikkeld voor ervaringsthema’s passend bij voor kinderen in verschillende leeftijdsfasen (voorschoolse, vroegschoolse en schoolse leeftijd).  Zo is het anker ‘Bouwen’ gericht op actief bezig zijn (m.n. aandachtregulatie en senso-motoriek) en het anker ‘Familie’ is gericht op ‘wie ben ik, wie staan er om me heen, hoe ziet mijn huis eruit en hoe ervaar ik mijn lijf’ (m.n. sociaal-emotionele ontwikkeling). In het KLIN© programma is de behandeling en ondersteuning van het kind, de ouders en het netwerk van het kind gericht op een succesvolle toeleiding naar een passende en toegankelijke vorm van geletterdheid en onderwijs. In de masterclass wordt aangegeven hoe dat in de praktijk van KLIN© aangepakt wordt, met casuïstiek en ruimte voor het zelf maken van aangepaste materialen en het inrichten van kind-specifieke apps op tablets.

Harry Knoors is directeur van de Kentalis Academie en als hoogleraar verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Zijn bijzondere leeropdracht is gericht op de opvoeding van slechthorende en dove kinderen.

Teamleider

Hilène Leeuwerik (19) is algemeen bestuurslid van Nederlandse Dove Jongeren, de organisatie voor dove jongeren van 12 tot met 30 jaar. Zij studeert HBO food & business. Zij is zelf doof en weet uit eigen ervaring maar al te goed waar doven tegen aan kunnen lopen, maar ze ziet ook veel positieve kanten aan doof zijn! Zij wil ook graag laten zien dat je je niet hoeft te laten beperken door je doofheid.

Monique de Vaan en Ilse Arts werken al geruime tijd binnen het cluster-2 onderwijs, intensief met leerlingen met TOS. Vanuit klinische ervaring hebben zij vanuit hun vakgroep logopedisten en met innovatiegelden van Kentalis een nieuwe methodiek ontwikkeld. Logopedische cursussen voor leerlingen voor midden- en bovenbouw; uitgaande van het talent van het kind, versterkt met handvatten voor de zelfredzaamheid. Vanuit deze innovatie werken zij nu verder aan een vervolg; een evaluatie en verdieping. Innovatie vanuit de praktijk!

Inge Klatte, Msc is werkzaam als junior onderzoeker bij het lectoraat Logopedie - Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht, waar ze zich bezig houdt met onderzoek naar het effect van taaltherapie. Ze studeerde logopedie aan de Hanzehogeschool en Logopediewetenschap aan de Universiteit van Utrecht. 

Ingeborg Snel is logopedist, werkzaam bij Koninklijke Kentalis met dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve, meervoudige beperking. Daan Schuckink Kool is tevens logopedist, werkzaam bij Ambulante Zorg van Kentalis. Als logopedisten binnen onderwijs hebben Daan en Ingeborg een programma ontwikkeld, HoorSpel, om spelenderwijs en binnen de groep middels liedjes, muziek, geluid en spel het (rest)gehoor van de kinderen te stimuleren. 

Drs. Ingrid Singer studeerde Communicatiewetenschap en Ontwikkelingspsychologie aan de UvA en Logopedie aan Hogeschool Utrecht. Als junior onderzoeker bij het lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht houdt ze zich bezig met onderzoek naar het effect van taaltherapie en het ontwikkelen van Patient Reported Outcome Measures.

Iris Levi startte in 2010 als logopedist in de vrije vestiging. Sinds april 2015 is zij werkzaam bij de Koninklijke Auris Groep. Zij begon daar als Ambulant Vroegbehandelaar en is momenteel de logopedist van de peuterbehandelgroepen in Katwijk voor kinderen met een TOS.

Jan Budding is vanaf 1999 werkzaam bij Phonak Nederland Functie:  Account manager wireless communication solutions (WCS)

Opleidingen: HBO agogisch werk, VHT/VIB opleider en de opleiding didactische vaardigheden voor het HBO onderwijs  Functie: Senior Docent/ontwikkelaar Interactie Communicatie Beeldcoachen  (ICB) Ontwikkelt en doceert onderwijs in het werken met beelden. Voorheen gedetacheerd bij Fontys OSO als docent SVIB

Jet Isarin is senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Zij heeft participatieonderzoek gedaan met jongeren (doof, slechthorend, TOS) en onderzoek op het gebied van autisme, ouders van kinderen met een handicap en ervaringen met cochleaire implantatie.

Jetske van Hoepen is logopedist op een Auris behandelgroep  voor peuters met TOS. Ze heeft jarenlange ervaring in de behandeling van spraak-, taal- en communicatieproblemen en  in  het contact met ouders.   Jetske is steeds op zoek naar manieren om ouders partner in de behandeling te maken en heeft met de ontwikkeling van de ‘tas vol taal’ hieraan een wezenlijke bijdrage geleverd.

Johanna Schulting (MA) werkt als junior onderzoeker voor het project DigiTaal van het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie van de HU. Eerder heeft zij als junior onderzoeker voor het Lectoraat Kind, Taal en Ontwikkeling van de Hanzehogeschool Groningen gewerkt en als logopediste.

Hoofdonderzoeker Onderzoek en Ontwikkeling.

Karlijn is LC leerkrachten, werkzaam op de Taalbrug SO van de stichting Vitus Zuid.  Binnen de Taalbrug werkt Karlijn volgens de principes van de methodiek RMM (Reflecterende Moedertaal Methode). Zij heeft de implementatie van RMM binnen de Taalbrug meegemaakt en is sinds enkele jaren betrokken bij de ontwikkelingen van RMM op zowel beleidsniveau als operationeel niveau.  

Lian van Berkel-van Hoof is in 2013 gestart met haar promotieonderzoek naar de effectiviteit van ondersteunende gebaren bij cluster-2 leerlingen. Daarvoor heeft ze gewerkt als junior onderzoeker bij Kentalis en heeft ze Engelse Taal en Cultuur en Taalwetenschap gestudeerd aan de RU Nijmegen. 

Lilian van der Bolt studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1990 tot 1998 was zij aan de UvA verbonden als docent en als AiO. Zij promoveerde in 2000 op een onderzoek naar affectieve leeservaringen van leerlingen. Daarna werkte zij op het Pedologisch Instituut van de CED-Groep te Rotterdam als onderzoeker en als ontwikkelaar van onder meer observatie- en meetinstrumenten voor sociale competenties. Vanaf 2001 werkt Lilian bij Sardes als gedragsexpert, waar zij onder meer betrokken is bij projecten op het terrein van het jonge kind en spel, sociale competentie, actief burgerschap, leerlingparticipatie, adaptief onderwijs en mediawijsheid. Zij deed onder andere onderzoek naar de betrokkenheid van leerkrachten bij onderwijsinnovaties en naar de kwaliteit en de uitvoering van VVE programma’s. Zij participeert ook in internationale projecten op het gebied van voorschools en speciaal onderwijs.

Voorzitter Nederlanse dove jongeren. Student algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Lizet Ketelaar werkt als senior onderzoeker bij de NSDSK. Zij is ontwikkelingspsycholoog en is gepromoveerd op onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen met een cochleair implantaat. 

Maaike Ferf Jentink is in 2011 afgestudeerd aan CIOS Haarlem, Ontwikkelaar en lesgever Stille Gym en ondernemer FJ Move.
FJ Move is een onderneming die een bijdrage levert aan een sportwereld waarin mensen met een auditieve beperking ook volwaardig kunnen participeren.    

Dr. Maartje Kouwenberg is opgeleid als taalkundige en werkt als coördinator onderzoek en onderzoeker bij de Koninklijke Auris Groep. Zij heeft als onderzoeker veel ervaring op het gebied van kinderen met communicatieve en/of auditieve problemen.     

Zeven jongvolwassenen met TOS volgden dit schooljaar de opleiding tot Ervaringswerker TOS. In april sluiten zij het theoretische deel van hun opleiding af. Na een stage van zes weken krijgen zij een Participatiebaan bij Kentalis en gaan zij hun ervaringskennis inzetten, in de zorg of in het onderwijs; als buddy, adviseur, voorlichter of assistent.

Manuela Julien is logopedist, klinisch linguïst bij Pento Audiologisch Centrum Ede, en ook taaldocent (van het Portugees, haar moedertaal). Zij voelt zich betrokken bij vraagstukken rondom meertaligheid en maatschappij. Op dit gebied bestaan onder politici, maar ook binnen de relevante beroepsgroepen, nog vooroordelen en misvattingen die met huidige wetenschappelijke inzichten geactualiseerd en gecorrigeerd kunnen worden. Daar wil zij graag een bijdrage aan leveren. Meertaligheid is namelijk een rijkdom! Dat geldt voor de Nederlander die Engels spreekt, maar ook voor de Marokkaan die zowel Berber, Arabisch als Nederlands spreekt. Manuela's missie is om te zorgen dat men meertaligheid in het juiste perspectief ziet, zéker als er sprake is van spraak- en taalproblemen bij kinderen of volwassenen.

Zeven jongvolwassenen met TOS volgden dit schooljaar de opleiding tot Ervaringswerker TOS. In april sluiten zij het theoretische deel van hun opleiding af. Na een stage van zes weken krijgen zij een Participatiebaan bij Kentalis en gaan zij hun ervaringskennis inzetten, in de zorg of in het onderwijs; als buddy, adviseur, voorlichter of assistent.

Korte bio volgt

Margo Zwitserlood heeft 22 jaar als logopedist in ziekenhuizen gewerkt, o.a. met kinderen met TOS. Na haar studie Logopediewetenschappen werkt ze sinds 6 jaar als klinisch linguïst en onderzoeker voor Pento. Haar grootste interesse in wetenschappelijk onderzoek is de effectiviteit van logopedie.    

Margot Willemsen is logopedist binnen Kentalis Talent. Op Talent co-teacht zij samen met de leerkrachten van de groepen die zij als logopedist begeleidt. Daarnaast is zij docent en ontwikkelaar binnen de Kentalis Academie, waarvoor zij een cursus co-teaching heeft ontwikkeld. Margot heeft binnen het cluster 2 onderwijs onderzoek gedaan naar effectieve samenwerking tussen leerkracht en logopedist, en de kracht van co-teaching daarin.

Dr. Anneke Vermeulen en dr. Margreet Langereis, beiden logopedist/taalspraakpatholoog, verrichten wetenschappelijk onderzoek naar het effect van CI bij kinderen op hoormogelijkheden, taalvaardigheden, schoolse vaardigheden en psychosociale ontwikkeling.  Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van kinderen met CI in het RadboudUMC.

Marike Kempen MSc (promovenda) is opgeleid als logopedist en logopediewetenschapper. Zij is nu onderzoeker bij de afdeling Auris Ondersteunende Diensten Auris en doet in samenwerking met de Universiteit Utrecht promotieonderzoek naar woordleren bij jonge kinderen met een TOS.    

Zeven jongvolwassenen met TOS volgden dit schooljaar de opleiding tot Ervaringswerker TOS. In april sluiten zij het theoretische deel van hun opleiding af. Na een stage van zes weken krijgen zij een Participatiebaan bij Kentalis en gaan zij hun ervaringskennis inzetten, in de zorg of in het onderwijs; als buddy, adviseur, voorlichter of assistent.

Marita Teunisse-Norbart is   30 jaar leerkracht in het cluster II onderwijs, momenteel werkzaam in kleutergroepen op Auris De Spreekhoorn. Ze is ICT-coach  en ook  al jaren op zoek naar en actief bezig met digitale mogelijkheden passend bij onze leerlingen en ons onderwijs. Ze beheert diverse websites en is zeer actief op social media.

Marjan (MA) werkt gedetacheerd vanuit Kentalis als junior onderzoeker voor het project DigiTaal. Daarnaast werkt zij als logopedist op Kentalis Tine Marcusschool te Emmen en is ze eigenaar van TaalZet, praktijk voor linguïstiek.

Ik heb jarenlang bij Kentalis gewerkt als orthopedagoog/behandelcoördinator en als gebaren(taal)docent. o.a. binnen de zorg voor jonge dove/slechthorende kinderen. Momenteel werk ik als ontwikkelaar, gebaren(taal)docent en behandelcoördinator bij de Kentalis Academie. Ik heb de afgelopen jaren meegewerkt aan het ontwikkelen van NmG-Basis, een blended-learning cursus NmG.

Zeven jongvolwassenen met TOS volgden dit schooljaar de opleiding tot Ervaringswerker TOS. In april sluiten zij het theoretische deel van hun opleiding af. Na een stage van zes weken krijgen zij een Participatiebaan bij Kentalis en gaan zij hun ervaringskennis inzetten, in de zorg of in het onderwijs; als buddy, adviseur, voorlichter of assistent.

Merle is werkzaam als orthopedagoog en promovenda bij het Radboudumc. Zij is bezig met een promotie onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met CI en/of hoortoestellen op het gebied van executieve functies, competentiebeleving, gedrag- en persoonlijkheidsontwikkeling op de langere termijn.

Mirjam Blumenthal is logopedist en psycholoog, en werkzaam als senior onderzoeker bij de Kentalis Academie, met specialisatie culturele en linguïstische diversiteit.

Monique de Vaan en Ilse Arts werken al geruime tijd binnen het cluster-2 onderwijs, intensief met leerlingen met TOS. Vanuit klinische ervaring hebben zij vanuit hun vakgroep logopedisten en met innovatiegelden van Kentalis een nieuwe methodiek ontwikkeld. Logopedische cursussen voor leerlingen voor midden- en bovenbouw; uitgaande van het talent van het kind, versterkt met handvatten voor de zelfredzaamheid. Vanuit deze innovatie werken zij nu verder aan een vervolg; een evaluatie en verdieping. Innovatie vanuit de praktijk!

Monique van der Knaap is trainer en adviseur bij Bazalt en RPCZ. Monique is door het team van Prof. Hattie enkele jaren geleden getraind in het programma ‘Leren Zichtbaar maken’ en geeft in het hele land trainingen op scholen over dit onderwerp. Daarnaast begeleidt ze teams en scholen bij de implementatie. In haar trainingen en presentaties legt ze altijd verbindingen tussen de theorie en de praktijk.    

Korte bio

Korte bio

Zeven jongvolwassenen met TOS volgden dit schooljaar de opleiding tot Ervaringswerker TOS. In april sluiten zij het theoretische deel van hun opleiding af. Na een stage van zes weken krijgen zij een Participatiebaan bij Kentalis en gaan zij hun ervaringskennis inzetten, in de zorg of in het onderwijs; als buddy, adviseur, voorlichter of assistent.

Pedro de Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en is een zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur. Hij doctoreert aan de universiteit van Antwerpen over authenticiteit in het onderwijs. Als spreker streeft hij er steeds naar om moeilijke theorieën zo helder mogelijk te verklaren en te vertalen naar de praktijk aan de hand van ontelbare voorbeelden. Hierover sprak hij de voorbije jaren bij onder andere KBC, Rabobank, en verschillende universiteiten, hogescholen en secundaire (middelbare) scholen in Vlaanderen en Nederland. Hij sprak ook bij de Gouden Apenstaart uitreiking 2011, Europese conferenties in oa Firenze in 2014 en won in 2011 de prijs voor de beste lezing over onderwijs op "Noordhoff: Kunst van het inspireren". In 2013 werd Pedro de Bruyckere door Vrij Nederland omgeschreven als een van de beste Onderwijsvernieuwers in Nederland.

Ambulant begeleider

Rita Gerkema-Nijhof werkt als behandelcoördinator bij de diagnose-behandelgroep van Kentalis voor jonge kind met een vermoeden van communicatieve meervoudige beperkingen. Eerder heeft ze als communicatiedeskundige de zintuigenverhalen ontwikkelt en veel in de praktijk toegepast bij kinderen en volwassenen met complexe communicatieproblematiek. Bij de Kentalis Academie heeft ze samen met Nina Wolters-Leermakers het project ‘Zintuigenverhalen’ uitgevoerd om de methode breed toegankelijk te maken en het effect op de communicatieve uitingen te onderzoeken.                                                                                                                                                                                        communicatieproblematiek.                                                                                                                                                                                       

 Roosje Hendrickx werkt sinds 2012 als psycholoog op het audiologisch centrum van Auris in Bergen op Zoom en Goes. Van mei 2014 tot december 2015 was ze tevens betrokken als junior onderzoeker in de studie naar het effect van FF Luisteren.

Sanna Maris werkt als consultant bij Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Ze is projectleider ‘speciaal onderwijs’. Ze ontwikkelt lesmethoden, leerlijnen, oudermateriaal, e-learnings en websites gericht op relaties en seksualiteit voor kwetsbare groepen. Ze traint leraren in het so, vso, mbo en hbo.   

Saskia Voortman werkt als senior docent, communicatiedeskundige voor de Kentalis Academie. Zij verzorgt trainingen aan medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke en communicatieve beperking volgens visie de Totale Ondersteunde Communicatie (TOC) en is verbonden aan de opleiding tot trainer in deze visie. Verder heeft kennisoverdracht over lichaam, relaties en seksualiteit haar bijzondere aandacht. Saskia heeft praktijkervaring met mensen met een verstandelijke beperking op vele gebieden en is (mede) auteur van verschillende uitgaven t.b.v. deze doelgroep op verschillende levensthema’s.

Shirley is logopedist, leerkracht, rekenspecialist en werkt als intern begeleider op Signis, school voor dove en slecht horende leerlingen. Vanuit haar achtergrond ziet zij de noodzaak van het vroeg aanleren van rekentaal om leerlingen rekensuccessen te laten ervaren.

Sigrid Kok is teamleider/gedragswetenschapper van een NSDSK behandelgroep voor peuters met (een vermoeden van) TOS. Daarnaast werkt zij als onderzoeker op de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van de NSDSK. Zij heeft taalwetenschappen en orthopedagogiek gestudeerd.

Simone (orthopedagoog/ logopedist) is sinds 1998 bezig met het opzetten, begeleiden en evalueren van arrangementen voor passend onderwijs. Als onafhankelijk adviseur was zij in 2011 betrokken bij de arrangementsbeschrijvingen van Siméa. Momenteel is zij in samenwerking met Betsy de kracht van de medium voorzieningen in Noord-Nederland aan het onderzoeken

Na de opleiding Algemene Taalwetenschap – specialisatie: (gebaren)taalverwerving bij dove kinderen – werkt Sonja als linguïst op Signis, school voor dove en slechthorende leerlingen. Ze ziet en ervaart regelmatig hoe complex het is om rekenbegrippen goed aan te bieden in NGT of NmG.

Stan van Kesteren (26) is voorzitter van SH-Jong, de organisatie voor slechthorende jongeren van 12 t/m 30 jaar. Als ervaringsdeskundige weet hij hoe belangrijk het is om als slechthorende jongeren leeftijdsgenoten met dezelfde beperking te ontmoeten. Hij voltooide de masteropleiding Journalistiek aan de Universiteit Leiden en wil nu als voorzitter van SH-Jong uitdragen: laat je slechthorendheid je niet beperken!

Tonnie Haeken werkt als decaan op het VierTaalCollege Amsterdam. Zij heeft meegewerkt aan: “een houtskoolschets voor het MBO” en heeft meer dan 30 jaar werkervaring in verschillende functies in het cluster2 onderwijs.

Sinds 1977 werkzaam in en rond het (voortgezet) speciaal onderwijs als leraar, ambulant begeleider, (algemeen) directeur, onderwijsadviseur, inspecteur en sinds maart 2008 bovenschoolse directeur voor de openbare scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam.
Daarnaast heb ik een aantal opleidingen gevolgd waaronder managementtrainingen, orthopedagogiek MO-B en Master Practitioner NLP Mijn professionele doel in mijn huidige baan is om de kwaliteit van onze scholen dusdanig te ontwikkelen zodat we een voorbeeld zijn voor andere scholen voor speciaal onderwijs. Concreet betekent dit dat we aan de volgende kwaliteitsstandaarden voldoen:
* de algemene VierTaal standaarden;
* de criteria van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs;
* de standaarden van de Inspectie voor het Onderwijs.

Zeven jongvolwassenen met TOS volgden dit schooljaar de opleiding tot Ervaringswerker TOS. In april sluiten zij het theoretische deel van hun opleiding af. Na een stage van zes weken krijgen zij een Participatiebaan bij Kentalis en gaan zij hun ervaringskennis inzetten, in de zorg of in het onderwijs; als buddy, adviseur, voorlichter of assistent.

Willem Asman (1959) is schrijver. Hij studeerde in 1985 af aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Gedurende vijftien jaar was hij werkzaam bij Oracle. Hij is oprichter en eigenaar van een adviesbureau voor change management en communicatie. Van 2008 tot 2012 was hij voorzitter van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs en de Stichting Gouden Strop, van 2013 tot 2016 penningmeester van de Stichting Lira.

Willemijn van Ledden is plotsdoof, moeder van 4 volwassen kinderen en is o.a. opgeleid tot systeemtherapeut. Bij Pro Persona de Riethorst is zij naast systeemtherapeut ook werkzaam als zorgmanager.

Locatie

Congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KK  Lunteren, (0318-484641)
Sluit dit venster