Info

Passende antwoorden arrangeren, welbevinden en partnerschap

Wanneer: 10 & 11 april 2014
Waar: Congrescentrum De Werelt in Lunteren

Waarom kiezen voor kansen?
Vanaf augustus 2014 gaat de wet op Passend Onderwijs in. Huidige structuren gaan veranderen. Deze veranderingen hebben invloed op de hele keten van onderwijs, zorg en diagnostiek. Nieuwe structuren zullen nieuwe mogelijkheden bieden.

Drie thema's
Rond de drie thema's arrangeren, welbevinden en partnerschap zijn er lezingen en workshops op het gebied van zorg, onderwijs en diagnostiek. 

Arrangeren: Hoe organiseren we de onderwijsarrangementen voor de kinderen en jongeren? Hoe richten we ze in? Wie hebben we daarbij nodig? Waar zit de kracht van de onderwijsarrangementen? Hoe zet cluster 2 de toon?

Welbevinden: Hoe staat het met het welbevinden van kinderen en jongeren met communicatieproblemen? Waar is actie nodig? Hoe zorgen wij dat het welbevinden van onze doelgroep ook in de toekomst gewaarborgd is? 

Partnerschap: Wat verandert het ingaan van Passend Onderwijs aan ons partnerschap in de keten zorg, diagnostiek en onderwijs? Hoe spelen wij goed in op de veranderende rol van ouders als partner?

Arrangeren, welbevinden en partnerschap worden belicht vanuit wetenschap en praktijk, met op de vrijdag de nadruk op het lichte en medium onderwijsarrangement. Ook is dan de uitreiking van de Simea-innovatieprijs 2014.

Passend onderwijs: samen geven wij het vorm vanuit zorg, onderwijs en diagnostiek voor kinderen en (jong)volwassenen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

www.simea.nl

Avondprogramma donderdag 10 april: DANSEN IN STILTE

Dansen in Stilte is een film over gebarentaal en dans, over (mis)communicatie

en de aan- en afwezigheid van geluid.

Zie de trailer:

Dansen in Stilte_ trailer from Marieke Helmus on Vimeo.

Aansluitend: Ferry-G music

Programma

donderdag 10 april
vrijdag 11 april

Arrangementen

Prijs Vroegboekkorting
I 2 dagen inclusief diner en overnachting € 360 € 0
II 1e dag zonder diner € 200 € 0
III 1e dag met diner € 235 € 0
IV beide dagen zonder diner, zonder overnachting € 280 € 0
V 2e dag € 200 € 0
Toeslag eenpersoonskamer € 35

Let op: korting is alleen geldig bij gebruik van een juiste combinatie lidmaatschapsnummer-naam. Het lidnummer is o.a. te vinden op de adresdrager van Van Horen Zeggen en op de jaarlijkse nota. De korting geldt niet voor losse VHZ-abonnementen en niet voor organisaties die lid zijn van stichting Simea.

Op dit congres is een annuleringsregeling van toepassing. Afmelden kan enkel schriftelijk of via email naar info@simea.nl. Bij afmelding tot en met 24 maart 2014 worden geen kosten in rekening gebracht. Bij afmelding tot en met 7 april 2014 wordt 50% van de inschrijfkosten in rekening gebracht. Bij afmelding vanaf 8 april 2014 wordt het volledige bedrag in rekening gebracht

Sprekers

Dr. Petra van Alphen is taalpsycholoog en is sinds medio 2012 werkzaam als senior onderzoeker bij Kentalis. Zij houdt zich bezig met projecten op het gebied van taalontwikkelingstoornissen, met name bij jonge kinderen.

Jolanda Baars-Tom heeft ruime ervaring als logopedist en werkt sinds 2007 op de AG Bell. Zij was betrokken bij het opzetten van de lessenserie Psycho-educatie SH/D en heeft samen met FLeur Vonk de pilot van de lessenserie Psycho-educatie ESM uitgevoerd.

 Erwin Baas is klinisch-fysicus audioloog bij het audiologisch centrum van Kentalis in Eindhoven. Hij werkt als schoolaudioloog voor de Taalbrug scholen in Eindhoven en is voorzitter van de Simea werkgroep schoolaudiologie.

Sinds 2007 ben ik werkzaam als Ambulant begeleider voor Cluster 4 bij de AED in Leiden. Ik geef begeleiding aan  scholen, die kinderen met gedragsproblemen ondersteunen. Daarnaast implementeer ik Taakspel op scholen.  Hiervoor heb ik 25 jaar voor de klas gestaan, zowel in het regulier als op een Cluster 4 -school.

Directeur Auris Prof. Groenschool

Henk van Beusekom: Projectleider Kentalis Passend Onderwijs. Ik ben projectleider van 3 pilots, waarvan één plaatsvindt op Urk. We werken daar samen met de Harmpje Visserschool  en doen ervaringen op betreffende een medium onderwijsarrangement.   

Willemien heeft zich als communicatiedeskundige/logope-
dist  verdiept  in de mogelijkheden van de iPad als ondersteund communicatiemiddel bij kinderen met een verstandelijke beperking. Haar uitgangspunt is Totale Communicatie. De iPad is geen doel op zich maar een middel om elkaar beter te begrijpen.

Korte bio

Helen Blom MSc, orthopedagoog is als dove onderzoekster werkzaam bij de Kentalis Academie. Na onderzoek op het gebied van online en offline sociale relaties in de VS en Nederland te hebben uitgevoerd is zij gestart met promotieonderzoek naar het lezen van hyperteksten.

Mirjam Blumenthal is logopedist en psycholoog, en wekzaam als onderzoeker bij Pontem / Kentalis, met specialisatie culturele en linguïstische diversiteit.

Marijke Bolwerk, 25 jaar werkzaam als intern begeleider op Kentalis Rafaël, school voor leerlingen (van 3-20 jaar)met doofblindheid. Begonnen als leerkracht, daarnaast ervaring in opleiden en begeleiden van medewerkers op de school en daarbuiten.


Drs. Annelies Bron is logopedist, klinisch linguist bij het Spraak & Taal Ambulatorium van Kentalis. Zij onderzoekt en behandelt kinderen met taalontwikkelingstoornissen en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar effectiviteit van behandelingen.

 Peter Brouwers, 25 jaar werkzaam als leerkracht op Kentalis Rafaël. Daarnaast co-teacher binnen het Doofblind Medium Onderwijsarrangement op VSO Compas in Sint-Michielsgestel. Specialiteit leerlingen met verworven doofblindheid.

Teamleider cluster 2 bij de AED, een clusterbrede organisatie. Veel ervaringen in diverse functies binnen het cluster 2 onderwijs en de ambulante begeleiding.

Marjan Bruins heeft bij Auris in de afgelopen twee jaar leiding gegeven aan het project Auris Entree. Daarnaast was zij directeur Onderzoek. Vanaf 1 januari geeft zij leiding aan de CvO (Commissie van Onderzoek) van Auris en coördineert zij de opbouw van de nieuwe Entree bij de vier regio's van Auris.

Jan Budding is sinds 1999 werkzaam bij de firma Phonak.

Nazife Çavuş is een Nederlands- en Turkstalige klinisch linguïst / logopedist die werkzaam is op het Spraak & Taal Ambulatorium en Vroegbehandeling van Kentalis in Eindhoven.

Dr. Juliane Cuperus is klinisch neuropsycholoog en senior onderzoeker bij het Spraak & Taal Ambulatorium van Kentalis. Daarnaast doet ze wetenschappelijk onderzoek gericht op de rol van executieve functies op het taalleren bij TOS en ASS.

Katja Daamen werkt als logopedist op het Spraak- en Taalambulatorium (STA) Kentalis. In 2006 is zij afgestudeerd als Logopediewetenschapper. 

Korte bio

Korte bio

Korte bio

Evelien Dirks is senior onderzoeker bij de NSDSK en richt zich met name op onderzoek naar matig slechthorende  jonge kinderen en de ouder-kind interactie van kinderen met een auditeive beperking.

Gerda Egtberts werkt op het landelijk bureau van Fenac en Siméa als senior beleidsmedewerker. Zij ondersteunt het bestuur van Siméa en de werk- en taakgroepen die door het bestuur zijn ingericht. Daarnaast doet zij voorbereidend en coördinerend werk wanneer het gaat om inhoudelijke onderwerpen die heel het cluster aangaan, zoals aanpassing van Cito Toetsen en het protocol aanpassingen bij toetsmomenten en examens VO/MBO. Zij onderhoudt hierover de contacten met het ministerie van OCW en het College van Examens.

Annelies van der Eijk werkt als orthopedagoog op de Dr Bosschool en houdt zich daarnaast veel bezig met  de  ontwikkeling van lesmateriaal. Zes jaar geleden was ze projectleider en ontwikkelaar van de methode Relaties & Seksualiteit. .

Alice Fonseca Barreto werkt als kinder- en jeugdpsychiater bij GGMD voor doven en slechthorenden in Rotterdam. Ze werkt ook met interculturele psychiatrie (i-psy Lucertis) in dezelfde stad. Alice is geboren in Brazilië, en ze woont en werkt al 13 jaar in Nederland.

Korte bio

Ben Franssen is gz psycholoog, van 2002 tot 2013 directeur geweest van een Taalbrugschool in Eindhoven. Hij was ook voorzitter van het Regionaal Diagnostisch Team. Momenteel projectleider om de samenwerkende scholen binnen de bestuursinstelling Zuid te begeleiden in het proces van aanmelding en toelating.

Korte bio

Betsy Gerritsen: Als projectleider Passend Onderwijs ben ik samen met een team bezig voorbereidingen te treffen richting Passend Onderwijs. Ik geef leiding aan 3 pilots; één van de pilots wordt uitgevoerd op de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle, afdeling VMBO.

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in het regulier voortgezet onderwijs en op VSO de Stijgbeugel is Monique Goedhart vanaf 2005 ambulant begeleider in het voortgezet onderwijs en het MBO. Daarnaast is zij voorzitter van de werkgroep VO/MBO binnen Siméa en vanuit die hoedanigheid betrokken bij ontwikkeling van het protocol toetsen en examens. Verder houdt zij zich momenteel bezig met het implementeren van Passend Onderwijs binnen de samenwerkingsverbanden PO en VO en binnen het MBO.

Riet Grauwels is logopedist, stottertherapeut en ambulant dienstverlener. Zij is werkzaam bij de Koninklijke Aurisgroep en bij Logopediepraktijk en stottercentrum Zeeland. Riet Grauwels en Berti Nass hebben allebei taken binnen het cursuscentrum  van Auris en hebben samen de DVD gemaakt:`Gewoon slechthorend`, `Gewoon een CI`.

Martina de Groot werkt eveneens als logopedist op het STA Kentalis. Zij geeft verschillende cursussen (fonologie en communicatieve taaltherapie) en is mede-auteur van een aantal boeken.

Tonnie Haeken is teamleider ambulante begeleiding VO/MBO van het  Orion College West in Amsterdam.

Joukje Hanenburg is school- en zorgmaatschappelijk bij de Skelp in Drachten. Ze is lid van de vakgroep Maatschappelijk Werk van Kentalis, regio Noord  en tevens lid van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk (NVMW).

​Mariën Hannink werkt als beleidsmedewerkster bij de FODOK en krijgt in die hoedanigheid veel informatie mee van ouders én van professionals. Binnen de FODOK zijn haar aandachtsgebieden onderwijs, zorg en hulpverlening en leesbevordering. Zij heeft een achtergrond als taalkundige en gezondheidsvoorlichter. 

 Jeroen Hendriks is hoofd ICT van Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven. Hij heeft in het verleden ook binnen de jeugdzorg gewerkt en richt de ondersteuning (automatisering) in.

Daan Hermans is senior onderzoeker bij Kentalis (Kentalis Acedemie).

Logopedist binnen de ESM en doof-sh-doelgroep van 'de Schakel' in St. Michielsgestel.

Ilona van het Hof, logopedist  binnen het AVP team bij Libra Audiologisch Centrum Eindhoven. Werkzaamheden: uitvoeren van logopedisch onderzoek, auditief verwerkingsonderzoek, dyslexie herhalingsonderzoek en het geven van dyslexiebehandelingen.

Pieter-Jan van Hoof is ruim vier jaar directeur van OBS de Bolster. Hij heeft altijd gewerkt op scholen waar  ruime pedagogische en didactische ruimte was voor kinderen. Naast directietaken is hij actief in de oprichting van het samenwerkingsverband PO de Meierij en geeft vorm aan het beleid rondom basisondersteuning, extra ondersteuning en arrangementen.

Linda Horsels is werkzaam als toetsdeskundige bij Cito. In die functie ontwikkelt zij in samenwerking met het veld toetsen voor zowel het regulier basisonderwijs als het speciaal (basis)onderwijs.

Henk ten Hove en Ellen Terpstra zijn ambulant begeleiders bij Kentalis Het Rotsoord in Utrecht en werken met leerlingen (SH,ESM, ASS) in het regulier Basisonderwijs,  VMBO en MBO

Ik ben werkzaam als gedragswetenschapper bij de AED in Leiden. De AED is een ambulante dienst waarin cluster 2, 3 & 4  ondergebracht zijn. Ik houd mij op dit moment voornamelijk bezig met het ontwikkelingsperspectief in het PO en VO, het implementeren van SWPBS en de 1-zorgroute. 

Korte bio

Hetty Kerkhof, teamleider zorg, behandelgroepen en ambulante behandeling

Jos Keuning is onderwijskundige en in 2008 gepromoveerd op een onderzoek dat zich richtte op de lees- en spellingontwikkeling van kinderen. Na zijn promotie is hij als methodoloog gaan werken bij Cito. In die functie is hij betrokken bij projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van tests voor specifieke doelgroepen. 

Prof.dr. Harry Knoors is directeur van de Kentalis Academie, hoogleraar (met als bijzondere leeropdracht Opvoeding van slechthorende en dove kinderen) en als één van de promotores betrokken bij het onderzoek van Helen Blom.

Mariëlle Koenders,  SRVB geregistreerd vaktherapeut  bij Konklijke Kentalis Terwindt. Per augustus 2013 afgestudeerd aan de hogeschool Zuyd opleiding 'Master of Arts Therapies'. Eindpresentatie Master Symposium: Vaktherapie Past?!.

Sigrid Kok is linguïst en orthopedagoog en werkt o.a. als onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling  van de NSDSK.

Carolien is sinds 2010 Bureau Kroon gestart; om kinderen hun talenten bij het leren in te zetten. Want veel kinderen zijn verbaal en auditief minder sterk en staan op school daarom onvoldoende in hun kracht. Met haar kennis over beelddenken en leren helpt zij nu kinderen, studenten en volwassenen om met meer plezier te leren.

Universiteitshoogleraar

Lonneke de Kraker en Nicole de Nijs werken als behandelcoordinator bij de peuterbehandelgroepen van de Koninklijke Aurisgroep. Zij zijn betrokken bij de implementatie en borging van  het 'Masterplan Zorg' , waarin ontwikkel-leerlijnen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden, gekoppeld aan methodieken en methodes zijn gemaakt.

Ambulant begeleider. Als deelnemer van de Siméa werkgroep (in het leven geroepen om landelijke vragenlijsten te ontwikkelen) betrokken bij de ontwikkelng van de genoemde vragenlijsten.

  Francien Kroon is remedial teacher en taalspecialist op OBS de Bolster. Zij leidt in praktische zin het mediumarrangement op de school en is de verbindende factor tussen Talent, school, ouders en kinderen. Ze heeft ruime ervaring binnen basisonderwijs en met NT2 leerlingen.

Harm de Kroon is werkzaam als groepsleerkracht, intern begeleider en dyslexiespecialist binnen de afdeling ESM op Kentalis Talent in Vught.

Astrid Kruythoff-Broekman is als logopedist en junior onderzoeker bij de NSDSK betrokken bij een onderzoek naar de effectiviteit van een vroegtijdige ouderinterventie voor ouders van 'late talkers'.

Rachel Levi is bij Auris betrokken bij de implemenatie van Passend Onderwijs. In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan via verschillende pilots. Deze ervaringen zijn geevalueerd en de balans is opgemaakt: wat zijn de succesfactoren en waar liggen de uitdagingen om tot Passend Onderwijs te komen? De workshop wordt vormgegeven met medewerkers die in praktijk bij deze pilots betrokken zijn.   

Iris Manders is in verschillende functies al jaren werkzaam bij Kentalis. Samen met Thea Weijers vormen zij het team dat verantwoordelijk is voor het succesvolle programma eZorg bij Kentalis.

Annemarieke Melman  is als logopedist/adviseur betrokken bij de ouderinterventie, zij geeft verschillende Hanenouderprogramma's in Amsterdam e.o.

Anouk Middelkoop-van Erp is sinds 1997 (in)direct betrokken bij leerlingen met spraak, taal-en gehoorproblemen. Sinds 2005 is zij docent bij Fontys OSO. In deze rol leidt zij leerkrachten en begeleiders  op; individueel en op teamniveau. Zij is nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van modules op het gebied van spraak, taal en gehoorproblemen bij Fontys OSO. 

Saskia Mortier, maatschappelijk werker bij Libra Audiologisch Centrum, locatie Eindhoven. Werkzaamheden: Begeleid o.a. in vervolgtrajecten na multidiciplinair onderzoek op het centrum en geeft voorlichting  aan kinderen, ouders en hun nabije omgeving.

Bertie Nass is logopedist, ambulant dienstverlener en SVIB-er. Zij is werkzaam bij de Koninklijke Aurisgroep.
Berti Nass en Riet Grauwels hebben allebei taken binnen het cursuscentrum  van Auris en hebben samen de DVD gemaakt:`Gewoon slechthorend`, `Gewoon een CI`.

Korte bio

Korte bio

Korte bio

Korte bio

Korte bio

Nicole de Nijs en Lonneke de Kraker werken als behandelcoordinator bij de peuterbehandelgroepen van de Koninklijke Aurisgroep. Zij zijn betrokken bij de implementatie en borging van  het 'Masterplan Zorg' , waarin ontwikkel-leerlijnen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden, gekoppeld aan methodieken en methodes zijn gemaakt.

 Esther van de Pas is sinds 1995 werkzaam in het regulier en speciaal onderwijs als leerkracht en leerling begeleidster. Zij begeleidt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en heeft het Praat+ tekenschema ontwikkeld om samen met de leerlingen, op een oplossingsgerichte manier,  de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen.

Roy Peters is sinds 2004 werkzaam bij Phonak en is verantwoordelijk voor de productgroepen solo-apparatuur en soundfield. Hij heeft een achtergrond in de neurolinguistiek en marketing.

Fabienne Piso en Mariëtte Veldman zijn beiden werkzaam op het Diagnostisch Centrum Kentalis in Sint-Michielsgestel. Zij maken onderdeel uit van het multidisciplinaire team Doof-Slechthorend. Fabienne Piso werkt er als orthopedagoog, Mariëtte Veldman als logopedist. Binnen het team Doof-Slechthorend worden zowel kinderen als volwassenen, bekend met een auditieve beperking en veelal ook bijkomende problematiek, onderzocht. Dit altijd in multidisciplinair verband.

Korte bio

 Theo Riddersma werkt drie dagen per week als ambulant dienstverlener in het voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk waarin hij mensen met autisme in verschillende levensgebieden begeleidt. Hij is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van een Post HBO  Opleiding autisme en is projectleider passend onderwijs op een VO school.

Ger van Rijn is teamleider Kentalis Ambulante dienstverlening, Regio Zuid.


Marijne Sammels is werkzaam als gedragswetenschapper cluster 4 bij de AED in Leiden. De AED is een ambulante dienst waarin cluster 2, 3 & 4  ondergebracht zijn.  Binnen de AED werken wij sinds een aantal jaren met ontwikkelingsperspectieven in het PO en inmiddels ook in het VO.  De aanpak die wij hanteren is handelingsgericht en oplossingsgericht.

Sinds 2008 is Jaap Schapelhouman werkzaam als teamleider op de Auris Prof. Groenschool, betrokken bij de ontwikkeling van het OPP binnen de Auris Groep en voortrekker binnen de school als het gaat om opbrengstgericht werken. In januari 2014 is de school uitgekozen tot excellente school. Tot nu toe als enige school binnen het cluster 2 onderwijs.

Dr. Annette Scheper is klinisch linguist en senior onderzoeker bij het Spraak & Taal Ambulatorium van Kentalis. Zij richt zich op evidence based werken bij TOS en voert wetenschappelijk onderzoek uit naar taal en EF en effectiviteit van interventies.

Hennie Schipper, ambulant dienstverlener onderwijs en zorg.

​Liesbeth Schlichting is onderzoeker op het gebied van taaltests. Zij houdt zich daarnaast bezig met woordenschat stimulering.

Korte bio

Jeannette Schoenmakers (GZ-psycholoog) en Lian Schuyt (logopedist) werken bij Kentalis in Eindhoven, unit 13+. Zij hebben beiden  veel ervaring met cliënten met autisme en het aansluiten bij de communicatieve bijzonderheden; het toepassen van ortho-communicatieve behandeling in de praktijk. Het actief betrekken van de jongere en hem/haar regie geven over zijn eigen behandeltraject, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Jeannette en Lian zijn mede ontwikkelaars van het ComID en de app.

Lian Schuyt (logopedist) en Jeannette Schoenmakers (GZ-psycholoog) werken bij Kentalis in Eindhoven, unit 13+. Zij hebben beiden  veel ervaring met cliënten met autisme en het aansluiten bij de communicatieve bijzonderheden; het toepassen van ortho-communicatieve behandeling in de praktijk. Het actief betrekken van de jongere en hem/haar regie geven over zijn eigen behandeltraject, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Jeannette en Lian zijn mede ontwikkelaars van het ComID en de app.

Korte bio

Lies van Stralendorff is teamleider van een VO/MBO team bij Auris dienstverlening in Houten.

Clarinda Sturm is school- en zorgmaatschappelijk bij de Guyotschool en de Ambulante zorg in Haren. Ze is lid van de vakgroep Maatschappelijk Werk van Kentalis, regio Noord.

Korte bio

Korte bio

Noelle Uilenburg is senior onderzoeker en manager onderzoek en ontwikkeling bij de NSDSK, zij richt zich met name op projecten rondom vroege signalering van gehoor en spraaktaal problemen.

Debbie werkt in de zorg voor mensen met een communicatieve beperking bij Kentalis. Haar veelzijdigheid is haar kracht, naast communicatiedeskundige en trainer is zij ook Tolk Nederlandse Gebarentaal.         

Mariëtte Veldman en Fabienne Piso zijn beiden werkzaam op het Diagnostisch Centrum Kentalis in Sint-Michielsgestel. Zij maken onderdeel uit van het multidisciplinaire team Doof-Slechthorend. Fabienne Piso werkt er als orthopedagoog, Mariëtte Veldman als logopedist. Binnen het team Doof-Slechthorend worden zowel kinderen als volwassenen, bekend met een auditieve beperking en veelal ook bijkomende problematiek, onderzocht. Dit altijd in multidisciplinair verband.

 Bernadette Vermeij is linguist en logopedist en werkt als onderzoeker bij de onderzoeksafdeling  van de NSDSK.

Niek Versfeld is klinisch fysicus-audioloog bij VUmc, maar is ook schoolaudioloog van de Prof. Van Gilseschool te Haarlem. Hij houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met gehoordiagnostiek en –revalidatie, meestal bij volwassenen, maar toch ook wel bij kinderen. Niek zit in de commissie Schoolaudiologie van Simea.

Consulent budgettaire ondersteuning. Sinds 1999 werkzaam in de reintegratie na 12 jaar als groepsleider te hebben gewerkt in het internaat te Zoetermeer. De ontwikkeling meegemaakt van zorggeralateerde dienstverlening naar een organisatie die zakelijke dienstverlening vorm geeft aan cliënten, werkgevers, opdrachtgevers en verwijzers waarin de kwaliteiten van mensen centraal staat. 

Fleur Vonk is klinisch linguïst in opleiding en heeft als Masterstage de lessenserie Psycho-educatie ESM ontwikkeld en als pilot uitgevoerd. Deze opdracht sloot goed aan bij haar interesses: (specifieke) taalstoornissen en onderwijs.

Susanne Voorn is Klinisch linguïst / logopedist en werkzaam bij Vroegbehandeling Kentalis de Cirkelboog.

Saskia is trainer en is mede-ontwikkelaar van de Toolkit Lichaam en Seksualiteit en de training Lichaam en Seksualiteit van Kentalis. Maatwerk is haar kwaliteit. "Communiceren over seksualiteit vraagt van onze clienten iets extra's, daar maken wij  ons sterk voor".

Dr. Meinou de Vries is psycholinguist  en sinds februari 2012 werkzaam als senior onderzoek bij de NSDSK. Zij werkt aan verschillende onderzoeksprojecten gericht op jonge kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en/of gehoorstoorissen en hun ouders.

Peter de Vries (1965)  was bijna tien jaar leerkracht in het basis- en speciaal basisonderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking. Tegelijkertijd had hij zijn eigen praktijk als bemiddelaar tussen ouders en scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Sinds 2003 werkt De Vries als principal-adviseur en trainer bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Hij komt daarnaast zelf als ouder ook op verschillende scholen. Vanuit deze ervaringen schreef De Vries onder andere 'Mét ouders kom je verder’, ‘Handboek ouders in de school’,‘Mijn kind op school’en‘Ouderbetrokkenheid 3.0’en is hij mede-auteur van het boek ‘Ouderbetrokkenheid voor elkaar.’

Loes Wauters is senior onderzoeker bij Kentalis. Haar projecten richten zich voornamelijk op het vergroten van de lees- en rekenvaardigheid van dove/slechthorende leerlingen en leerlingen met ESM.

Thea Weijers is reeds geruime tijd actief op het thema eZorg en Zorg op Afstand. Iris Manders is in verschillende functies al jaren werkzaam bij Kentalis. Samen vormen zij het team dat verantwoordelijk is voor het succesvolle programma eZorg bij Kentalis.

  Margot Willemsen is logopedist binnen Kentalis Talent in Vught. Binnen Talent is zij coördinator solo apparatuur. Daarnaast is zij lid van de Simea werkgroep schoolaudiologie.

​Annemarijn van der Woude is ambulant begeleider bij Auris Dienstverlening Houten en preventief ambulant begeleider bij het SWV Utrecht.

 Rosanne van der Zee is linguist en  werkt als onderzoeker bij de de onderzoeksafdeling  van de NSDSK.

Margo Zwitserlood-Nijenhuis werkt sinds 2010 bij Pento AC Amersfoort als klinisch linguist/onderzoeker. Zij werkte tot dan toe 22 jaar als logopedist in diverse ziekenhuizen; de laatste 11 jaar in het UMC Utrecht. In 2006 is ze afgestudeerd als Logopediewetenschapper

Rob is klinisch linguïst/onderzoeker bij Auris en doet een promotieonderzoek vanuit Auris naar de grammaticale ontwikkeling en therapiemogelijkheden van kinderen met ESM in de leeftijd van 6-10 jaar.  

Locatie

Congrescentrum De Werelt
Westhofflaan 2
6741 KH Lunteren
T (0318) 48 46 41

Kijk hier voor routebeschrijving.

Sluit dit venster