Info

De kunst van leven en schrijven in onderwijs, zorg en diagnostiek

Wat speelt er op dit moment in onze zorg, ons onderwijs en onze diagnostiek? Wat weten we over de nieuwste inzichten? Wat zijn onze Trending Topics? Simea slaat op het congres 2013 een brug tussen onderzoek en praktijk.

Trending Topics

Niet alleen op Twitter, ook bij Simea!

Executieve functies, ICT & de toepassing van Apps in zorg en onderwijs en Empowerment. Deze drie actuele onderwerpen zijn de topics van het Simea congres 2013. Deze topics vormen de basis voor onze nieuw koers tijdens het congres: meer aandacht voor de wetenschap naar de praktijk.

Executieve functies

Nodig om tot goede prestaties te komen. Van belang bij planning en besluitvorming, bijsturing en correctie van gedrag, nieuwe vormen van gedrag of opeenvolgende handelingen. Hoe staat het met de executieve functies in onze doelgroep? Hoe kunnen onderwijs en zorg helpen deze functies optimaal te ontwikkelen?

ICT & de toepassing van Apps in zorg en onderwijs

Nieuwe technische mogelijkheden dragen beloftes in zich. Wat is de impact van technologische ontwikkeling/ICT op onze zorg en ons onderwijs en hoe zetten wij deze mogelijkheden effectief in de dagelijkse praktijk in.

Empowerment

Meer invloed krijgen op beslissingen en acties die van invloed zijn op je eigen situatie. Controle hebben, vertrouwen in eigen capaciteiten om iets te bereiken wat bij je past. Empowerment betreft individueel niveau en het niveau van groep of gemeenschap en ook de voorwaarden die nodig zijn voor een goede sociale ontwikkeling. Hoe gaan wij om met Empowerment binnen ons werkveld en onszelf.

Praat anderen bij! / Laat je bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen!

Noteer alvast in uw agenda voor volgend jaar: Simeacongres 10 & 11 april 2014

Programma

donderdag 11 april
vrijdag 12 april

Arrangementen

Prijs Vroegboekkorting
I 2 dagen inclusief diner en overnachting € 350 € 0
II 1e dag zonder diner € 195 € 0
III 1e dag met diner € 230 € 0
IV beide dagen zonder diner, zonder overnachting € 270 € 0
V 2e dag € 195 € 0
Toeslag eenpersoonskamer € 35

Op dit congres is een annuleringsregeling van toepassing. Afmelden kan enkel schriftelijk of via email naar info@simea.nl. Bij afmelding tot en met 25 maart 2013 worden geen kosten in rekening gebracht. Bij afmelding tot en met 8 april 2013 wordt 50% van de inschrijfkosten in rekening gebracht. Bij afmelding vanaf 9 april 2013 wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.


Sprekers

Albert Ponsioen is klinisch neuropsycholoog bij
Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Beverwijk.

Alie de Jonge is directeur ambulante dienstverlening Auris Houten. De uitdaging  is om in afstemming met andere cluster 2 instellingen, ouders en het reguliere onderwijs invulling te geven aan onderwijsarrangementen. Daarbij steken we hoog in. Onze verwachtingen van leerlingen zijn hoog en wij willen hen optimaal toerusten om hun plaats in de maatschappij in te nemen. Het leveren van goede kwaliteit, maatwerk bieden op basis van onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van leerkracht en school , dat zijn voor mij drijfveren om met deze opdracht aan de slag te zijn. Alie is tevens deelprojectleider Passend Onderwijs “Onderwijsarrangementen".

Projectleider C2Mediawijs Anja Nutters werkt als Intern Begeleider op de Kentalis Guyotschool voor VSO te Haren. Haar passie is onderwijs ontwikkelen waarin leerlingen hun specifieke kwaliteiten kunnen ontplooien. Tevens is ze docent Kunst en Cultuur en kunstenaar. Visualiseren is haar specialiteit.  

Annemarie van Langen is senior onderzoeker bij het ITS, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen met Guuske Ledoux projectleider van COOL Speciaal.

Dr. Annette Scheper is als klinisch linguïst en onderzoeker werkzaam bij het Spraak & Taal Ambulatorium Kentalis (Eindhoven & Utrecht). Zij is projectleider van het project evidence-based werken bij kinderen met SLI en doet wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen taal en informatieverwerking bij SLI. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar de taal van kinderen met ADHD en ASS


 Bas Kamer werkt als trajectbegeleider voor de Dagbehandeling voor jongeren met ASS (DBA), Unit 13+, bij Kentalis in Eindhoven. Door gebruik te maken van moderne media ziet hij veel kansen om beter aan te sluiten bij de behandelvragen van de jongeren. Zowel in de regio als landelijk houdt Bas zich bezig met kennisdeling op dit gebied. 

Auris Dienstverlening is altijd opzoek naar het verbeteren van de communicatie tussen mensen, kinderen. Vanuit de expertise over de mogelijkheden om kinderen te helpen  binnen hun communicatie met de omgeving worden regelmatig nieuwe producten ontwikkeld. Marlies van Driel, Johan van der Hart, Ties Baas en Wilfred Woutersen hebben zich in gezet om een bruikbare aanpak te bedenken om kinderen met een communicatie probleem en hun omgeving te helpen. Zij ontwikkelen al jaren goede werkbare producten, onder meer veel voorlichtingsproducten rond ESM/ASS.

   Betsy Gerritsen is projectleider van 2 pilots die in het schooljaar 2012 en 2013  in het VSO gaan draaien als voorbereiding op Passend Onderwijs.

Brigitte Vugs is werkzaam als Klinisch Neuropsycholoog binnen de Unit Spcialistische Zorg van Kentalis in Eindhoven. Zij houdt zich o.a.bezig met onderzoek op het gebied van werkgeheugen en executieve functies bij kinderen met specifieke taalstoornissen.

Carolien Rieffe is bijzonder hoogleraar bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Deze leerstoel is ingesteld door de NSDSK. Haar onderzoek richt zich op de emotionele en sociale ontwikkeling van dove en slechthorende  kinderen en kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis.

"Cindy van den Aker is sinds 2004 werkzaam als docent op Kentalis Compas. Momenteel houd ik me bezig met verschillende werkzaamheden. Ik ben mentor van een klas met  jongeren, die externaliserende gedragsproblematieken vertonen. Daarnaast geef ik dramalessen en verzorg ik een sociale vaardigheidstraining  voor de bovenbouw m.b.v  "De zeven eigenschappen die jou succesvol maken" van Sean Covey.

Clarinda Sturm is school- en zorgmaatschappelijk bij de Guyotschool en de Ambulante zorg in Haren. Ze is lid van de vakgroep Maatschappelijk Werk van Kentalis, regio Noord.

Connie Fortgens werkt als taalkundige op de Dr. m. polanoschool (voor dove en slechthorende leerlingen) en bij de afdeling O&O van auris waar ze zich o.a. bezig houdt met het taalbeleid van Auris.

Dr. Daan Hermans is  taalpsycholoog. Hij werkt sinds 2000 als onderzoeker bij de onderzoeksafdeling van Kentalis (voorheen IvD/Viataal), en voert daar voornamelijk projecten uit met kinderen met een auditieve beperking en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Daan Schuckink Kool is als logopedist werkzaam bij Scholengemeenschap Signis (auditieve stroom) te Amsterdam. Zij is verbonden aan de SO afdeling en werkt met dove en slechthorende leerlingen tot ongeveer 12 jaar en werkt tevens als akoepedist op Signis. Sinds 2007 is zij, samen met collega's, bezig met een pilot en het ontwikkelen van een programma voor groepshoortraining.

Dianne van 't Westende is sinds 6 jaar werkzaam bij de Koninklijke Auris Groep. Zij is begonnen als pedagogisch begeleider op de peuterbehandelgroepen en vervolgens als gezinsbegeleider aan de slag gegaan binnen Auris. Momenteel vervult zij haar taak als gezinsbegeleider en neemt deel aan het Masterplan. Een project waarbinnen de ontwikkel-leerlijnen worden ontwikkeld.

Na 15 jaar voortgezet dovenonderwijs en 10 jaar re-integratie werkzaamheden voor auditief, communicatief en visueel beperkten combineer ik nu mijn werkzaamheden als ambulant begeleider VO/MBO met het projectleiderschap van "Handen inéén". 

Dr. Annette Scheper is sinds 2004 als klinisch linguist en senior onderzoeker werkzaam bij het Spraak & Taal Ambulatorium Kentalis. Zij leidt o.a expertiseprojecten op het gebied van evidence-based spraak-taal diagnostiek en behandeling en doet onderzoek bij kinderen met een specifieke taalstoornis (SLI). Zij is in 2003 gepromoveerd op onderzoek naar de taalontwikkeling van kinderen met ADHD en ASS.    

Eleanore Vromans is ruim 5 jaar werkzaam als behandelcoördinator binnen Kentalis regio Zuid-West bij het orthopedagogisch centrum en als GZ-psycholoog bij de eerste lijns praktijk.

   

Ellen Gerrits is logopedist en sinds 2010 werkzaam als lector logopedie aan Hogeschool Utrecht. Het lectoraat richt zich op de professionalisering van de logopedist en evidence-based logopedie. Samen met Auris en partners worden studies uitgevoerd naar effectiviteit en doelmatigheid van logopedische interventie.  

Elma Retel is GZ psycholoog en werkt op het Audiologisch Centrum Rotterdam van Auris. 

Erwin Baas is klinisch-fysicus audioloog bij het audiologisch centrum van Kentalis in Eindhoven Hij werkt als schoolaudioloog voor de Taalbrug scholen in Eindhoven en is voorzitter van de Simea werkgroep schoolaudiologie.

Esther van Niel is logopedist en linguïst. Zij werkt aan Hogeschool Utrecht, als docent aan de Opleiding Logopedie en als onderzoeker bij het Lectoraat Logopedie.  Haar onderzoek richt zich op taalontwikkelingsstoornissen en preventie Esther van Niel is tevens werkzaam als logopedist in een praktijk.

Evelien Dirks is senior onderzoeker bij de NSDSK. Haar projecten richten zich veelal op een combinatie van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe zorgproducten voor (ouders van) slechthorende kinderen. 

Floor Cohen Tervaert werkt als logopedist op de peuterbehandelgroep van de NSDSK. Hier voerde ze ook haar afstudeeropdracht uit voor de master Logopediewetenschap waarvan de resultaten in deze lezing worden gepresenteerd. Haar begeleider was Ellen Gerrits, lector Logopedie aan Hogeschool Utrecht.    

Floor de Jong- van Berkel Programmamanager Vensters PO en  vanaf het begin betrokken als projectleider bij Vensters voor Verantwoording in het Voortgezet Onderwijs. Daarvoor jaren werkzaam geweest als leerkracht  in het basisonderwijs.

     

Gaby Jacobs (1970) studeerde sociale psychologie aan de Universiteit van Tilburg en is in 2001 gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht op het onderwerp "empowerment" in begeleidingspraktijken. Ze is als lector "Professionele waarden in Kritische Dialoog" verbonden aan Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. 

Gerard Hoogendoorn is projectdirecteur voor Kentalis Passend Onderwijs met als speciale taak externe contacten waar onder de relatie met de Samenwerkingsverbanden en ambulante dienstverlening. Daarnaast is hij deelprojectleider onderwijsarrangementen bij het Siméa project Passend Onderwijs. Hij is secretaris van de Siméa vakgroep ambulante begeleiding.

Gerda Bruinsma is logopedist en logopediewetenschapper. Zij werkt aan Hogeschool Utrecht, als docent aan de Opleiding Logopedie en als onderzoeker bij het Lectoraat Logopedie. Haar onderzoek richt zich op de effectiviteit van logopedie bij specifieke taalontwikkelingsstoornissen.

Korte bio

Dr. Goedele De Clerck werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent rond duurzame ontwikkeling van gebarentaalgemeenschappen en gelijke kansen van dove personen. Ze promoveerde als eerste dove/gebarentalige onderzoeker in België op een proefschrift rond empowerment in dove rolmodellen. Haar werk rond levensverhalen van dove/gebarentalige mensen, verdiepte ze nadien in de opleiding coaching/counseling in existentieel welzijn (KULeuven).

Greetje Heerlien is school- en zorgmaatschappelijk bij de Guyotschool en de Ambulante zorg in Haren. Ze is lid van de vakgroep Maatschappelijk Werk van Kentalis, regio Noord  en tevens lid van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk (NVMW).

Guuske Ledoux is wetenschappelijk directeur en onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Een van haar onderzoeksterreinen is onderwijs aan leerlingen met speciale behoeften. Een recent onderzoeksproject is COOL Speciaal, een onderzoek naar de ontwikkeling van leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Korte bio

Inleiding: Ouders, behandelaars, docenten en groepsleiding van mensen met (ernstige) communicatiebeperkingen zijn naarstig op zoek naar toepassingen die kunnen bijdragen om de communicatie te ondersteunen. De aanschaf van een iPad zou een overweging kunnen zijn. Er zijn honderden Apps beschikbaar. Maar hoe weet je waar je zoeken moet en wat wel en niet kan? Op het internet zijn vele websites met overzichten van Apps. De meeste geven echter geen richtlijnen of criteria op basis waarvan een App of aanpassingen gekozen kunnen worden. Inhoud: In deze workshop geven we aan welke toegankelijkheidsmogelijkheden de iPad in zich heeft en welke aanpassingen er met de iPad mogelijk zijn om de communicatie te ondersteunen. Met betrekking tot het selectie- en keuze proces van Apps geven we richtlijnen om tot een gerichte keuze te komen. Bij de keuze van technologietoepassingen gaat het om een kritieke mix van technologie componenten die individueel aangepast kunnen worden aan de vaardigheden en mogelijkheden van de gebruiker. Uitgaande van de capaciteiten van de gebruiker zoeken we naar de functionaliteiten van Apps om tot een goede afstemming te komen (person to technology). Daarnaast geven we enkele voorbeelden van apps die de communicatie kunnen ondersteunen. Toepasbaarheid: Er worden instrumenten aangereikt om tot een bewuste keuze van Apps te komen. Daarnaast worden er mogelijkheden aangeboden om de iPad voor bepaalde doelgroepen toegankelijker te maken. Doelgroep: Docenten, groepsleiding en andere geïnteresseerden.

Henk van Beusekom leidt vergelijkbare pilots als Betsy Gerritsen, maar dan binnen het basisonderwijs.

Herman Beuger is coördinator van het REC ZeON en betrokken bij het Siméa project  Passend Onderwijs als deelprojectleider "Toelaten tot handelen".

Ilona van het Hof, logopedist in AVP team op het Audiologisch Centrum Brabant, locatie Eindhoven. Werkzaamheden: uitvoeren van logopedisch onderzoek, auditief verwerkingsonderzoek, dyslexie herhalingsonderzoek en het geven van dyslexiebehandelingen.

Ingeborg Snel is als logopedist werkzaam bij Scholengemeenschap Signis (auditieve stroom) te Amsterdam. Zij is verbonden aan de MG afdeling en werkt met jonge kinderen met een auditieve en communicatieve beperking. Sinds 2007 is zij, samen met collega's, bezig met een pilot en het ontwikkelen van een programma voor groepshoortraining.

Ingrid Kappert, Systeemconsulent/Praktisch Pedagogisch Gezinsbegeleider bij de Koninklijke Kentalis

Ingrid van Doorn is sinds 12 jaar werkzaam als trainer en systeemconsulent bij Kentalis Ambulante Zorg Utrecht. Daarvoor heeft ze 15 jaar met veel plezier als groepsleidster met verstandelijk gehandicapten gewerkt. Op dit moment werkt ze met ouders die opvoedingsvragen hebben t.a.v. de ontwikkeling en /of het gedrag van hun kind. Met de jongeren werkt ze samen aan vragen die ze door hun communicatie- en taalproblemen hebben t.a.v. de toekomst. Daarnaast werkt ze als coach met jongeren in haar eigen bedrijf Sjapóó. Met Jeanette Wieten is zij mede-bedenkster en ontwikkelaar van de Com-Pas.

Als projectleider Zorg op Afstand ondersteun ik medewerkers in het doorontwikkelen en uitvoeren van hun eigen technologische innovatie-idee. Enthousiaste medewerkers krijgen binnen Kentalis de ruimte om te experimenteren en de resultaten zijn veelbelovend.

Ite Wolters is op dit moment als ambulante dienstverlener bij de Auris Dienstverlening in Houten werkzaam. Hij werkt zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs als dienstverlener voor kinderen met communicatieve problemen.  Daarvoor werkte hij bijna elf jaren als onderwijzer op een basisschool, tien jaar als leerkracht op een LOM-school, en vanaf 1999 tot 2005 als intern begeleider op diverse cluster 2 scholen van Auris in Rotterdam en Gouda. Zijn enthousiasme voor Jouw verhaal Mijn verhaal komt met name door zijn periode in het LOM onderwijs waar hij veel te maken heeft gehad met leerlingen met gedragsproblemen en met het oplossen van conflicten.  Ite schrijft regelmatig columns voor het personeelsblad van Auris: Auris.com

Ivet Pieper is consultant op het gebied van Participatory Video met kinderen en jongeren. Zij werkt voor ontwikkelingsorganisaties en Nederlandse organisaties in het sociale domein. Zie ivetpieper.wordpress.com.

Ivonne de Bruin werkt als gezinsbegeleider bij Koninklijke Auris. Samen met acht anderen werkt zij momenteel aan het "Masterplan Zorg", waarin ontwikkel-leerlijnen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden, gekoppeld aan methodieken en methodes worden gemaakt.

  Jan Budding is sinds sinds 1999 werkzaam bij de  firma Phonak, Product specialist.

Janneke van Luijk werkt als pedagogisch begeleider op peuterbehandelgroepen bij Koninklijke Auris. Samen met acht anderen werkt zij momenteel aan het "Masterplan Zorg", waarin ontwikkel-leerlijnen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden, gekoppeld aan methodieken en methodes worden gemaakt.

Jeanettte Wieten heeft als GZ-psycholoog/gedragsdeskundige brede ervaring in de gezondheidszorg, in behandeling en onderzoek van kind of jongere, ouders en gezinnen, en als docent. Ze heeft bijgedragen aan methodiekontwikkeling en vernieuweingsprojecten. Na het werken met (licht tot ernstige) ontwikkelingstoornissen en normaal begaafden, werkt zij sinds 7 jaar bij Kentalis Ambulante Zorg Utrecht. Met Ingrid van Doorn is zij mede-bedenkster en ontwikkelaar van de Com-Pas.

Drs. Jeannette Keizer is als GZ-psycholoog K&J onder meer werkzaam bij de Unit specialistische zorg van Kentalis in Eindhoven en als neuropsycholoog in het Spraaktaalteam. Zij heeft tevens werkervaring in het basis- en voortgezet onderwijs. 

Jet Isarin deed gedurende 2 jaar participatieonderzoek met jongeren met een taalstoornis. Momenteel is zij landelijk coördinator van SpraakSaam4Ever, een project dat op regionaal en landelijk niveau bondgenootschap en empowerment faciliteert voor jongeren met ESM.

Jetske van Hoepen is sinds 1995 logopedist en nu vier jaar werkzaam op de peuterbehandelgroepen van Auris.

Judith Van Damme is ruim 9 jaar werkzaam als orthopedagoog binnen Kentalis, eerste werkte zij op SO Talent in Vught, sinds 2 jaar werkt zij op VSO Compas in Sint-Michielsgestel.

Dr. Juliane Cuperus is als klinisch neuropsycholoog werkzaam bij de Unit specialistische zorg Eindhoven. Daarnaast doet ze wetenschappelijk onderzoek gericht op de rol van executieve functies op het taalleren bij specifieke taalstoornissen en autisme.

Karin Wiefferink is neerlandicus en onderwijskundige. Zij werkt als senior-onderzoeker bij de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van de NSDSK.

Karline Timmermans werkt als beleidsmedewerker op het Centraal Bureau van Auris. Zij is onder andere projectleider voor de implementatie van "Met Lexicon in de Weer" binnen Auris.  

Leenke van Haaften is logopedist en taal-spraakpatholoog en  werkzaam op de afdeling Revalidatie - Logopedie Kinderen van het UMC St Radboud. Zij werkt zowel klinisch als poliklinisch, met als aandachtsgebieden het diagnosticeren van kinderen met spraakproblemen, jonge kinderen met psychiatrische problematiek en de begeleiding van kinderen met eet-, drink- en slikproblemen. Daarnaast is zij gestart met haar promotietraject met als onderwerp de ontwikkeling van het Computer Articulatie Instrument (CAI) en het beschrijven van diagnostische criteria van kinderen met spraakstoornissen.

Mijn naam is Liesbeth Oud en werk als docent op Kentalis Compas vanaf 2002. De laatste jaren geef ik les aan de bovenbouw van VMBO in verschillende vakken, waaronder Covey..

Loes Wauters is senior onderzoeker bij Kentalis E&I/Pontem. Haar voornaamste projecten richten zich op lezen en rekenen bij dove/slechthorende leerlingen en leerlingen met ESM.

Luuk Oosting is initiatiefnemer van veilig werken in het speciaal- en praktijkonderwijs

Marco van Es is directeur Zorg van de regio West van de Koninklijke Auris Groep en Margriet Bouman is cliëntbegeleider. Beiden zijn lid van de taskforce Entree.

In 1988 ben ik afgestudeerd als logopedist en in 2006 als logopediewetenschapper. Ik heb 11 jaar in algemene ziekenhuizen gewerkt en aansluitend 11 jaar in het UMC Utrecht, waar ik mij gespecialiseerd heb in kinderen met ernstige taal-spraakstoornissen en volwassenen met stemstoornissen. De laatste jaren was ik verbonden aan het schisisteam in het WKZ. In 2009 heb ik naast mijn baan in het UMC gewerkt als onderzoeker bij Taalwetenschap van de Universiteit Leiden.  Sinds 2 1/2 jaar werk ik bij Pento AC Amersfoort als klinisch linguist/onderzoeker.

Margreet van Maurik is als teamleider verantwoordelijk voor de invoering van het OPP en onderwijsplanning op SO scholen van Auris. Margreet is deskundig op gebied van de koppeling tussen onderwijsplanning en -uitvoering en het personeelsbeleid van de organisatie.

Marieke van Osch is onderwijskundige en gespecialiseerd in ICT in het onderwijs. Een onderwerp dat daarbinnen de laatste tijd flink in opkomst is, is de tablet en de mogelijkheden van apps. "Het is heel belangrijk dat men goed nadenkt over het waarom. Waarom zet ik apps in en wat is de didactische meerwaarde voor de leerling? Dit vergeet men helaas nog veel te vaak. Apps maken het mogelijk heel mooi onderwijs op maat vorm te geven, ik denk dus dat we dat steeds meer gaan tegenkomen in het onderwijs."

Marjan Bruins is directeur O&O en voorzitter van de taskforce Entree. Zij ontwikkelt samen met een taskforce entree de toeleiding van cliënten naar de instelling Auris met de inwerkingtreding van de wet passend onderwijs. Bijzonder hierbij is dat  de toeleiding naar onderwijs en zorg gekoppeld worden.   

Mascha legel is van oorsprong Cultureel Antropoloog, gespecialiseerd in visuele antropologie. De afgelopen 15 jaar heeft zij films gemaakt met kinderen in het regulier en speciaal onderwijs. Mascha werkt  op dit moment aan een promotie-onderzoek, bij de Radboud Universiteit Nijmegen, om de FaOC methode door te ontwikkelen.

Meinou de Vries is senior onderzoeker bij de NSDSK. Zij is gepromoveerd in de psycholinguïstiek en zoekt vooral naar de toepasbaarheid van wetenschappelijk onderzoek voor de praktijk.

Mirjam Blumenthal is logopedist  en psycholoog . Zij werkt als senior-onderzoeker bij PonTeM van Koninklijke Kentalis.

Niek Versfeld is klinisch fysicus-audioloog bij VUmc, maar is ook schoolaudioloog van de Prof. Van Gilseschool te Haarlem. Hij houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met gehoordiagnostiek en –revalidatie, meestal bij volwassenen, maar toch ook wel bij kinderen. Niek zit in de commissie Schoolaudiologie van Siméa.

Nienke Lam - de Waal is sinds 2008 werkzaam bij Audiologisch Centrum Amsterdam als logopedist en is tevens onlangs afgestudeerd als klinisch linguïst. Als onderdeel van haar studie liep zij stage bij het Spraak & Taal Ambulatorium Kentalis.

Korte bio

Korte bio

Onderzoekster bij de onderzoeksafdeling van Koninklijke Kentalis, PonTeM R&D. Van huis uit taal- en spraaktechnologe en taal en spraakpathaloge.

Petra van Aalst heeft als teamleider voor de Koninklijke Auris Groep mede de uitwerking van het ontwikkelingsperspectief vormgegeven en de onderwijsplanning ontwikkeld waarbij CED-leerlijnen geintegreerd zijn. Petra is deskundige op gebied van leerlingenzorg, onderwijsplanning en curriculumontwikkeling.Petra van Aalst heeft als teamleider voor de Koninklijke Auris Groep mede de uitwerking van het ontwikkelingsperspectief vormgegeven en de onderwijsplanning ontwikkeld waarbij CED-leerlijnen geintegreerd zijn. Petra is deskundige op gebied van leerlingenzorg, onderwijsplanning en curriculumontwikkeling. Petra van Aalst heeft als teamleider voor de Koninklijke Auris Groep mede de uitwerking van het ontwikkelingsperspectief vormgegeven en de onderwijsplanning ontwikkeld waarbij CED-leerlijnen geintegreerd zijn. Petra is deskundige op gebied van leerlingenzorg, onderwijsplanning en curriculumontwikkeling.

Dr. Petra van Alphen is taalpsycholoog en is sinds medio 2012 werkzaam als senior onderzoeker bij Pontem, afdeling onderzoek en ontwikkeling van Kentalis. Zij houdt zich bezig met projecten op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen.

 Pleun Huijbregts is werkzaam als neuropsycholoog binnen de Unit Spcialistische Zorg van Kentalis in Eindhoven.    

Roy Peters is sinds 2004 werkzaam bij de firma Phonak, Product Marketing.

Sandra Mulder, Systeemconsulent/Praktisch Pedagogisch Gezinsbegeleider, Video HomeTrainer en Interactie Communicatie Begeleider bij de Koninklijke Kentalis

Saskia Mortier, maatschappelijk werker binnen het Spraaktaalteam van het Audiologisch Centrum Brabant, locatie Eindhoven. Werkzaamheden: o.a. ouders begeleiden in vervolgtraject na multidiciplinair onderzoek op het centrum. 

Simone Sarphatie studeerde logopedie en orthopedagogiek. Zij heeft werkervaring in het speciaal onderwijs (ESM/ZMOK), beleidswerk (SO/VSO) en een stedelijk clusteroverstijgend expertisecentum. Sinds 2010 werkt zij als zelfstandig adviseur passend onderwijs . Zij was betrokken bij de arrangementsbeschrijvingen van Siméa.

Stefanie van Nes Projectleider Vensters PO, binnen het project verantwoordelijk voor de definities van de centrale indicatoren. Voorheen werkzaam als projectmedewerker bij Vensters voor Verantwoording in het Voortgezet Onderwijs.

Theo van Munnen is algemeen projectleider van het Siméa project Passend Onderwijs.

Beide sprekers (Ties Baas en Wilfred Woutersen) zijn mede-ontwikkelaars van Wat werkt… Digitaal. Dit programma is onderdeel van het programma "Autisme en werk". Beiden geven trainingen aan personen met autisme en professionals.

Beide sprekers (Ties Baas en Wilfred Woutersen) zijn mede-ontwikkelaars van Wat werkt… Digitaal. Dit programma is onderdeel van het programma "Autisme en werk". Beiden geven trainingen aan personen met autisme en professionals.

Willemien heeft zich als communicatiedeskundige/logopedist  verdiept  in de mogelijkheden van de iPad als ondersteund communicatiemiddel bij kinderen met een verstandelijke beperking. Haar uitgangspunt is Totale Communicatie. De Ipad is geen doel op zich maar een middel om elkaar beter te begrijpen.


Locatie

Congreshotel De Werelt

Westhofflaan 2

6741 KH  Lunteren

Telefoon: 0318-484641

www.congrescentrum.com

Sluit dit venster